• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site HaritasıSempozyum
Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim

Sayılar


SAYILAR
SADAB 2018 C. 4 SAYI 7


Ahıska Türklerinde Aile Kültürü
Dr. Öğr. Üyesi Khalida DEVRİSHEVA

Türk Sineması’nda Celladına Aşık Olan Kadınlar
Prof.Dr.Hülya ÖNAL

Çağdaş Türk Resminde Ulusal Kimlik: 1930 – 1950
Doç. Dr. Gültekin AKENGİN
Dr. Ahmet Musa KOÇ

Disembodied Masses, Suffering Spirits: The Unbearable Weightiness Of The “Being” In New Turkish Films
Prof.Dr.Hülya ÖNAL

Sosyal Medyada Marka Yönetimi : “Tesla Motors Örneği”
Dr.Öğr. Üyesi Ümit SARI
Petek SANCAKLI

Göçle Mücadele Stratejisi Kapsamında AB Sınır Güvenliği Ajansı 
Frontex ve Avrupa Sınır Gözetim Sistemi Eurosur’un Analizi
Doç. Dr. Meltem Bostancı

Gümüşhane İlinde Organik Arıcılığın Gelişme Potansiyeli
Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş MERDAN

Tasarımdan Alınan Estetik Haz Ölçeği’nin Türkçe Formunun Yapı Geçerliği ve Güvenirliği
Dr. Kamil AHAT
Dr. Öğr. Üyesi Selda Güzel ÖZTÜRK

Türkiye Ekonomisinin Makroekonomik Değişkenleri Üzerine 
Yapısal Kırılmalı ve Mevsimsel Birim Kök Analizi
Dr. Öğr. Üyesi H. Gonca DİLER

Ülkemizde Kamu Kuruluşlarında Kullanılan Yazılımların Yerli Yazılım İle Tek Çatı Altında Toplanması
Doç. Dr. Alper AYTEKİN
Arş. Gör. Fatma TÜMİNÇİN

Ürüne Bağlanma ve Ürüne Bağlanmanın Belirleyicileri Ölçeğinin Türkçe Formunun Yapı Geçerliği ve Güvenirliği
Dr. Kamil AHAT
Dr. Öğr. Üyesi Selda Güzel ÖZTÜRK

Havayolu İşletmelerinin Pazar Paylarının  Arttırılmasına Yönelik  Stratejilerin Geliştirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Vahap ÖNENSADAB 2018 C. 4 SAYI 6


Ayakkabı Sektöründe Vitrin ve Mağaza İçi Tasarımları Üzerine Tüketici Görüşleri
Selda Güzel ÖZTÜRK
Hicret Zeynep SOFUOĞLU
Kamil AHAT

Bir Etnograf Olarak Turgut Zaim
Dr. Ahmet Musa KOÇ

Dijital Çağda Marshall McLuhan’ı Yeniden Düşünmek: Bir Uzantı ve Ampütasyon olarak Yeni Medya Teknolojileri
Dr. Öğretim Üyesi Gül Esra ATALAY

Optimal Sistem Tasarımında Müphem Kümelerin Kullanımı ve Bir Uygulama
Dr. Öğr. Üyesi Nurullah UMARUSMAN

Ortaöğretim Fizik Dersi Öğretim Programındaki Kazanımların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi
Dr. Canel Eke

İç Kontrol Kapsamındaki Risk Değerlendirmesinde Bulanık Çıkarım Sistemlerinin Kullanımı: Örnek Bir Çalışma
Dr. Öğr. Üyesi Nurullah UMARUSMAN
Dr.Öğr. Üyesi Hakan SELDÜZ

İşten Ayrılma Eğiliminde Ücrette Algılanan Eşitlik Ve Demografik Farklılığın İncelenmesi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
Öğr. Gör. Filiz ARSLAN

Refik Halit Karay’ın Coğrafya Betimlemelerinde Anlatım Teknikleri
Kubilay ÜNSAL

Cumhuriyet Dönemi İdeolojisinin Türk Resim Sanatına Etkileri
Doç. Dr. Gültekin AKENGİN
Dr. Ahmet Musa KOÇ

Presenteism İle Algılanan Sosyal Destek, Tükenmişlik Arasındaki İlişki: Adana İlinde Bir Alan Araştırması
Prof. Dr. İsmail BAKAN
Dr. İnci Fatma DOĞAN
Makbule OĞUZ
Mehtap KOÇDEMİR

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programındaki Kazanımların Webb’in Bilgi Derinliği Seviyelerine Göre Analizi
Dr. Canel Eke

Fizik Tedavi Ve Rehabilitetasyon Hastaları Üzerinde Sanatla Terapi Çalışmalarının Olumlu Etkisi Üzerine Deneysel Bir Çalışma
Dr.Öğr.Üyesi.   Pınar YAZKAÇ
Dr.  Yasemin ÖZKAN

Hayat Boyu Öğrenme Programlarına Katılan Yetişkinlerin Kurslara İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Yıldız ÖZTAN ULUSOY
Şakir AKPINAR

İçerik Pazarlamasına Yönelik Bir Literatür Taraması
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Sarıtaş

İstanbul’un Baraka Hali: Yolatı Barakalar Sokak
Doç. Dr. Elif Yılmaz

İşten Ayrılma Eğiliminde Ücrette Algılanan Eşitlik Ve Demografik Farklılığın İncelenmesi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
Öğr. Gör. Filiz ARSLAN

İzlenim Yönetimi Davranışının İşe Tutkunluğa Etkisinde Sosyal Görünüş Kaygısının Aracılık Rolü
Dr. Öğr. Üyesi Meral BEKTAŞ
Şerife Karagöz

Koçluk Eğitimleri İle Sürdürülebilir Bireysel Performans ve İstihdamın Sağlanması
Öğr. Gör. Dr. Davut KARAMAN

Mimar Ressamlarımız; Cihat Burak, Nuri Abaç,  Ruzin Gerçin, Erol Akyavaş
Dr.Öğr. Üyesi Hüseyin Sönmez

Okul Öncesi Eğitim Programında Yer Alan Motor Gelişim Kazanımlarının Çizgi Filmlerdeki Sunumu
Aylin Arslan
Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Ziya Duman

Rusya Federasyonu Ekonomisi, Yabancı Ve Türk Girişimcilere Sunduğu Fırsatlar
Dr. Öğr. Üyesi Remzi BULUT

Toplumsal Cinsiyet Yönüyle Kadin Kentlilerin Haklari Ve Kentsel Hizmetler
Dr. Öğr. Üyesi H. Burçin Henden Şolt

SADAB 2018 C. 4 SAYI 5


Avrupa Birliği Kurumsal Yapısında Yerel Ve Bölgesel Yönetimleri Temsil Eden Bir Organ: Bölgeler Komitesi
Prof. Dr. Ramazan ŞENGÜL

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Karlılık İle İlişkisi Üzerine Bir Çalışma: Bist 100 Örneği
Yusuf GÖR
Bilgehan Tekin

Algılanan Güçlendirmenin Çalışanların Performans Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerine Etkisi
Dr. Öğr. Üyesi Meral BEKTAŞ
YLÖ Şerife Karagöz

Yeşil Satın Alma Davranışının Algılanan Tüketici Etkinliğine Etkisinde Çevresel Kaygının Aracılık Rolü
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SARITAŞ

Knowledge Workers’ Job Performance: The roles of Emotional Intelligence and Affective Commitment
Dr. Ceren AYDOĞMUŞ

Nesnelerin İnterneti Ve Giyilebilir Teknolojiler
Öğr. Gör. Dr. Fatma SÖNMEZ ÇAKIR
Doç. Dr. Alper AYTEKİN
Arş. Gör. Fatma TÜMİNÇİN

2016 Ve 2017 Yılındaki Düzenlemelere Göre 5746 Sayılı Kanun Kapsamındaki SGK Primi İşveren Payı Desteğinin Tms 20 Uyarınca Muhasebeleştirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Hakan SELDÜZ
Dr. Öğr. Üyesi M.Yılmaz İÇERLİ

Durumsal Benlik Saygısının Reklam İzleme ile Kompulsif Satın Alma İlişkisindeki Düzenleyici Etkisi
Dr. Tülay KORKMAZ DEVRANİ

Hisse Senedine Yatırım Yaparken Finansal Analiz İle Teknik Analiz Yöntemlerinin Birlikte Kullanılmasının Önemi Ve Bist’de Bir Uygulama
Dr. Öğr. Üyesi  S.Öznur SAKINÇ

Kamu Yönetiminde Şeffaflık Dönüşümü
Prof. Dr. Ramazan ŞENGÜL

Ortaöğretim Kurumlarında Disiplin Kurulu İşlemlerinin Yürütülmesi İçin Yazılım Modeli Geliştirilmesi
Tamer ELMALI
Dr. Çağla EDİZ

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Üzerinden Sembolik Şiddet: Türk Atasözleri Ve Deyimlerinde Annelik-Babalık Cinsiyet Rollerinin Kültür Kodlarına Dayalı Bir İnceleme
Selin BAYRAKDAR

Кыргыз элинин улуу мурасы  манас эпосундагы жети осуят менен жаш муундарды келечеке тарбиялоо
Карабекова Чынаркан Кайсарбаевна
SADAB 2018 C. 4 SAYI 4


Orta Zaman Organizasyonel Davranışlarının Yönetsel Faaliyetlere Etkisi

Ali İhsan TİLİ
SADAB 2017 C. 3 SAYI Özel

Farklı Kültürel Değerlere Sahip Öğrencilerin Çokkültürlü
Vatandaşlık Algı ve Farkındalıkları

Dr. Seyfettin Arslan

الإعداد التربوي للإنسان ضمن مفهوم التربية القرآنية البحتة

الحقائق التربوي في قصة نبي الله يوسف عليه السلام أنموذج

رفيق قاسم/
Refik Kasım

Küresel Toplumsal Hareketlerde "Ben Nesli"nin Rolü
Dr. Ayşegül Dede

 SADAB 2017 C. 3 SAYI 3


Irak Hukukunda Mülkiyet
Ali İhsan Tili


Hukuk Tarihi Açısından Hristiyanlık
Av. Mahmut Yılmaz


Kadim Çin Hukuku
Prof.Dr.Abdullah Demir

SADAB 2016 C. 2 SAYI Özel

2008 Krizinin Bulaşma Etkisi: Bir Finansal Kriz Göstergesi Olarak
Hisse Senedi Fiyat Endeksi Üzerine Bir Analiz

Öğr. Gör. Dr. Ceren KOCABAŞ

Peculiarities Of Epic “Manas” In  Researching

Assoc. Prof. Dr. Gulmira Satıbaldieva
Assoc.Prof. Dr. Gulcamal Rıskulova

Kur’an’da Vela ve Baraa Allah Resulü ve Müslümanlar Örneği
Dr. Öğr. Üyesi Refik KASIM
SADAB  2016 C. 2 SAYI 2


Babil Hukuku ve Hamurabi Kanunları
Tahsin Saygılı

Osmanlı’da Taşra Meclislerinin Mülkî ve Hukuki Görevlerinin Ayrılması
Yrd.Doç.Dr. Kadir ACAR

Turkish Trade: The Parterships And Sanctions

Rose Crebbin
SADAB 2015 C. 1 SAYI Özel

NATO’s Enlargement and Georgia’s Chances of Integration into
the North Atlantic Treaty Organization

Prof. Dr. Valeri MODEBADZE 

Kur’anda Velâ Ve Berâ Şeytan Ehl-İ Kitap Ve Müşrikler Örneği 

Dr. Öğr. Üyesi Refik KASIM


ТАБГАЧ «ПЯТИ СЕВЕРНЫХ ПЛЕМЕН» И ЭПОС «МАНАС»: ЭТНОНИМИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

Prof. Dr. Asylbek ЕshievSADAB 2015 C. 1 SAYI 1


Türk Vergi Hukukunda Gecikme Faizi Ve Gecikme Zammı-Hukuki Nitelikleri, Farklılıkları ve Ölçülülük İlkesi Açısından Değerlendirilmesi 
Abdullah ÇAVDAR

AKP Hükümetinin Suriye Dış Politikasının 2011 Arap Baharı Sonrası Değişimi
İskender SERDAR

Genel Anlamda Kariyer ve Kariyer Sorunları 
Kadir AKTAŞZiyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam19
Toplam Ziyaret15864
Hava Durumu
Anlık
Yarın
11° 12° 9°
Saat