Archive

Archive

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


JENERİKBir Biçimlendirme Yöntemi Olarak Sanatta Etkileşim

Doç. Nurbiye UZ
Doç. Dr. Ayfer UZ


The Impact Of Biophilic Designs On Worker Efficiency
Assoc. Prof.  Seda TOPGÜL

Dijital Efektler Aracılığıyla Gerçekliğin Yeniden İnşa Edilmesi: Suyun Sesi Filminin İncelenmesi 
Serra Orkan

Düşük Maliyetli Havayolu İşletmelerinin Maliyet Tasarruflarında Yeni Yönelimler 
Armağan MACİT

A Comparison of China’s and The European Union’s Economic and Political Relations in Africa 
Ahmet ARABACI
Kemal OZDEN

İşsizlikle Mücadelede Doğrudan Yabancı Yatırımların Etkisi: Türkiye Örneği 
Şahin KARABULUT


Kambiyo İşlemlerinde Vergilendirme 
İrem Erasa Akça    
Nagihan Özkanca Andıç


Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modellemesi (PLS-SEM) ve Bir Uygulama
Dr. Fatma SÖNMEZ ÇAKIR

Lawrence Kohlberg’in  Bilişsel Ahlak Gelişim Kuramı Ve Dinlerin Hedeflediği İdeal İnsan
Dr. Öğr.Üyesi Hülya ÇETİN

Toplumsal Hafızanın Oluşturulması: Kutü’l Amare Zaferi’nin Hatırlatılması 
Kadir Burak TURGUT

Palyatif Dönemdeki Bireye Bakım Verme Sürecinde Aktivite Performansı, Katılım Ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi 
Güleser GÜNEY
Gözde ÖNAL

Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Yeşil Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Permakültür Uygulamalarının Değerlendirilmesi 
Engin DERMAN 
Meriç BALCI

Marka Kişiliğinde Masalların ve Arketiplerin Kullanımı: Marka Maskotlarının Göstergebilimsel Analizi
Cansu DEMİREL
Recep SÜNNETCİ

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının dilində keyfiyyət anlayışı ifadə edən vasitələr 
Abdulhüseynli Nərmin Allahverdi qızı

Physiognomy with Philosophy Perspective 
Abdullah Demir

Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Ağ Kullanım Tercihlerinin Belirlenmesi
Dr. Hakan ÖZKÖSE
Dr. Fatma SÖNMEZ ÇAKIR

Sosyal Medya Subliminal Mesajlarla Zihin Kontrolü 
Öğr. Gör. Türkan AYDOĞAN

Sağlık Sistemlerinin Etkinliğinin VZA ile Ölçülmesi: Gürcistan Örneği
Dr. Öğr. Üyesi Fuad SELAMZADE

Effect of Interest Rate on The Growth of Manufacturing Sector in Nigeria 
OPUSUNJU Michael Isaac, PhD
AKYÜZ Murat, PhD
SANTELI Jiya, Ndalo, PhD


Vergi İsyanları: Türkiye Ve Dünyadan Örnekler 
Öğr. Gör. Nagihan Özkanca Andıç
Arş. Gör. Dr. İrem Erasa Akça

Islamic Economic System is Promoting Peace and Sustainable Economic Development:  The Comparison of Islamic Economics Practices Between Socialist and Capitalist Economic Systems Practices 
Bilal Celik, PhD.
Ahmed Adamu, PhD.

Yenilikçi Ve Yaratıcı Sanatın Önemli Temsilcisi: Eserleriyle Antoni Tapies
Doç. Dr. Ayfer UZ
Doç. Nurbiye UZ

Aliya İzzetbegoviç Ve Bilgeliğin Tezahürleri 
Prof.Dr. Hüseyin BAL 

Tommy Wilhelm: An Alien in Saul Bellow’s Seize the Day 
Alpaslan TOKER

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JENERİK


Antalya İlinin Marka Şehir Algısı Hakkında Bir Araştırma
Dr. Öğr. Üyesi Nil Esra DAL
Ayşe AKBABA

Antalya’nın Tarihsel –Toplumsal-Kentsel Analizi
Prof. Dr. Hüseyin BAL

Avcılık İnanç Ve Ritüellerine Bakış
Doç.Dr. Aynur CELİLOVA

Cari Açığın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği
Dr. Öğretim Üyesi Fatma CESUR
Sibel İREZ

Çalışanların Yenilik İklimi Algılarının Pozitif ve Negatif Duygu Durumlarına Etkileri: Teknokentler Örneği
Dr. Cemalettin Öcal FİDANBOY
Mahsa FİDANBOY

Firmaların Kısa Vadeli Borç Ödeme Güçleri ve BİST’de Bir Uygulama
Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Deniz Kuğu

Gıda Endüstrisi İle Sağlık Riskleri Arasına Sıkışmış Toplum
Betül YURT

Havayolu Yer Hizmetleri İşletmelerinde Dönüşümcü Liderin ve Duygusal Zekanın Çatışma Yönetimdeki Rolü
Dr. Öğretim Üyesi Gözde YANGINLAR

İdeolojiler, Çatışmalar Ve Ekonomi Savaşları: Yeni Düzen Arayışı
Doç.Dr. Burak Küntay
Buket Elmas

İlk Ve Ortaokullarda Görev Yapan Yöneticilerin Takım Algısının İncelenmesi
Cihan Taş
Somayyeh Radmard

İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki:  İlk Ve Ortaokul Öğretmenleri Üzerine Bir Uygulama: Van İli Örneği
Derya DAVRAN
Reha  SAYDAN

İşyeri Nezaketsizliği ve İşten Ayrılma Eğilimi İlişkisi; Akademik Personel Üzerine Bir Araştırma
Dr. Öğretim Üyesi Esra AYDIN GÖKTEPE
Derya KELEŞ

Kadınlara Yönelik Ayrımcılık
Dr. Öğr. Üye. Banu ÖZBUCAK ALBAR

Konaklama İşletmelerinde Sürdürülebilirlik Performansının Ölçümü
Alp YENİDOĞAN
Tuğba GÜRÇAYLILAR-YENİDOĞAN
Nilüfer TETİK

Kur’an’da Parçacık/Kuantum ile İlgili Ayetlere Bir Yaklaşım
Süleyman AKDEMİR

Lise Öğrencilerinde Üstbilişsel Farkındalık Düzeyi ile Problem Çözme Becerileri    Arasındaki İlişkinin Yaş ve Ebeveyn Eğitim Durumu Bağlamında İncelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Temel Alper KARSLI

Mehmet Akif Ersoy’un Kadim Dostu Mehmet İhsan Efendi (1902-1961)
Mustafa Fidan

Modernitenin Romantik Eleştirisi
Araş. Gör. Zeynep BERKE

Örgüt Kültürü ve Adanmışlığın İş Tatminine Etkisi: Turizm Sektöründe Bir Araştırma
Dr. Öğretim Üyesi Saadet Ela PELENK

Parasal Aktarım Mekanizmasında Kredi Kanalının Uluslararası Görünümü
Dr. Deniz MACİT

Sabiha Zekeriya Sertel’in Üsküdarlı Küçük Melâhat Hikâyesinde Kadın Ve Kadın Sorunsalı
Elif Şebnem DEMİRCİ

Sinema Perde Reklamlarının Seyirci Üzerindeki Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
Dr. Öğr. Üyesi Mesut AYTEKİN
Merve YAZICI

Sosyal Medyanın Eğitimde Kullanılması
Dr. Mahmut EFENDİ
Süreyya AKÇAY
Doç. Dr. Kamil YAĞCI
Doç. Dr. Onur GÖRKEM5

The complex nature of cultural rights: opposing ethical interpretations The case of Kurds and Basques
Dr. Öğretim Üyesi Dilan ÇİFTÇİ

Turistik Bölge Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Batman İlinde Yaşayan Gençler Üzerine Bir Araştırma
Dr. Öğr. Üyesi Reşat ARICA

Türev Ürünlerin Kural Dışı Kullanımında Arz Yönlü Ekonomi Politikaları Etkilerinin Değerlendirilmesi
Dr. Deniz MACİT

Türk Lehçeleri Arasında Yapılacak Makine Çevirisine Kısa Bir Bakış: Başkurt Morfolojisinin İki Seviyeli Tanımı Örneğinde
Dr. Kalmamat KULAMSHAEV

Üniversite Öğrencilerinin Üstbilişsel Farkındalık Düzeyi, Problem Çözme Becerileri ve Sürekli Öfke Düzeyi Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi
Dr.Öğr.Üyesi Temel Alper KARSLI

Wattpad’in Lisede Eğitim Gören Kız Öğrenciler Üzerindeki Etkisi
Dr. Öğr. Üyesi Mesut AYTEKİN
Bilge Berika YAVUZ

Yönetici Tercihi Bakımından Cinsiyet Ve Nedenleri Üzerine Bir Uygulama
Mesut ATASEVER
Semiye ÇÜRÜK

التضليل اليهودي المتعمد والتحريف العدائي المضلل
  الكتاب المقدس). – في تفسير بعض آيات سورة يوسف (التفاسير
 دراسة عرضية ونقدية
 أ.م.د/ رفيق قاسم

Farklı Eğitim Programlarındaki Öğrencilerin Bilgisayarlı Muhasebe Dersine İlişkin Algılarına Yönelik Bir Uygulama: Çankırı Örneği
Yusuf GÖR

Muhafazakar Muhasebe Anlayışının Finansal Başarısızlığı Önlemedeki Yeri Üzerine Bir Araştırma
Yusuf GÖR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JENERİK


Ahıska Türklerinde Aile Kültürü
Dr. Öğr. Üyesi Khalida DEVRİSHEVA

Türk Sineması’nda Celladına Aşık Olan Kadınlar
Prof.Dr.Hülya ÖNAL

Çağdaş Türk Resminde Ulusal Kimlik: 1930 – 1950
Doç. Dr. Gültekin AKENGİN
Dr. Ahmet Musa KOÇ

Disembodied Masses, Suffering Spirits: The Unbearable Weightiness Of The “Being” In New Turkish Films
Prof.Dr.Hülya ÖNAL

Sosyal Medyada Marka Yönetimi : “Tesla Motors Örneği”
Dr.Öğr. Üyesi Ümit SARI
Petek SANCAKLI

Göçle Mücadele Stratejisi Kapsamında AB Sınır Güvenliği Ajansı 
Frontex ve Avrupa Sınır Gözetim Sistemi Eurosur’un Analizi
Doç. Dr. Meltem Bostancı

Gümüşhane İlinde Organik Arıcılığın Gelişme Potansiyeli
Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş MERDAN

Tasarımdan Alınan Estetik Haz Ölçeği’nin Türkçe Formunun Yapı Geçerliği ve Güvenirliği
Dr. Kamil AHAT
Dr. Öğr. Üyesi Selda Güzel ÖZTÜRK

Türkiye Ekonomisinin Makroekonomik Değişkenleri Üzerine 
Yapısal Kırılmalı ve Mevsimsel Birim Kök Analizi
Dr. Öğr. Üyesi H. Gonca DİLER

Ülkemizde Kamu Kuruluşlarında Kullanılan Yazılımların Yerli Yazılım İle Tek Çatı Altında Toplanması
Doç. Dr. Alper AYTEKİN
Arş. Gör. Fatma TÜMİNÇİN

Ürüne Bağlanma ve Ürüne Bağlanmanın Belirleyicileri Ölçeğinin Türkçe Formunun Yapı Geçerliği ve Güvenirliği
Dr. Kamil AHAT
Dr. Öğr. Üyesi Selda Güzel ÖZTÜRK

Havayolu İşletmelerinin Pazar Paylarının  Arttırılmasına Yönelik  Stratejilerin Geliştirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Vahap ÖNEN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JENERİKAyakkabı Sektöründe Vitrin ve Mağaza İçi Tasarımları Üzerine Tüketici Görüşleri
Selda Güzel ÖZTÜRK
Hicret Zeynep SOFUOĞLU
Kamil AHAT

Bir Etnograf Olarak Turgut Zaim
Dr. Ahmet Musa KOÇ

Dijital Çağda Marshall McLuhan’ı Yeniden Düşünmek: Bir Uzantı ve Ampütasyon olarak Yeni Medya Teknolojileri
Dr. Öğretim Üyesi Gül Esra ATALAY

Optimal Sistem Tasarımında Müphem Kümelerin Kullanımı ve Bir Uygulama
Dr. Öğr. Üyesi Nurullah UMARUSMAN

Ortaöğretim Fizik Dersi Öğretim Programındaki Kazanımların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi
Dr. Canel Eke

İç Kontrol Kapsamındaki Risk Değerlendirmesinde Bulanık Çıkarım Sistemlerinin Kullanımı: Örnek Bir Çalışma
Dr. Öğr. Üyesi Nurullah UMARUSMAN
Dr.Öğr. Üyesi Hakan SELDÜZ

İşten Ayrılma Eğiliminde Ücrette Algılanan Eşitlik Ve Demografik Farklılığın İncelenmesi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
Öğr. Gör. Filiz ARSLAN

Refik Halit Karay’ın Coğrafya Betimlemelerinde Anlatım Teknikleri
Kubilay ÜNSAL

Cumhuriyet Dönemi İdeolojisinin Türk Resim Sanatına Etkileri
Doç. Dr. Gültekin AKENGİN
Dr. Ahmet Musa KOÇ

Presenteism İle Algılanan Sosyal Destek, Tükenmişlik Arasındaki İlişki: Adana İlinde Bir Alan Araştırması
Prof. Dr. İsmail BAKAN
Dr. İnci Fatma DOĞAN
Makbule OĞUZ
Mehtap KOÇDEMİR

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programındaki Kazanımların Webb’in Bilgi Derinliği Seviyelerine Göre Analizi
Dr. Canel Eke

Fizik Tedavi Ve Rehabilitetasyon Hastaları Üzerinde Sanatla Terapi Çalışmalarının Olumlu Etkisi Üzerine Deneysel Bir Çalışma
Dr.Öğr.Üyesi.   Pınar YAZKAÇ
Dr.  Yasemin ÖZKAN

Hayat Boyu Öğrenme Programlarına Katılan Yetişkinlerin Kurslara İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Yıldız ÖZTAN ULUSOY
Şakir AKPINAR

İçerik Pazarlamasına Yönelik Bir Literatür Taraması
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Sarıtaş

İstanbul’un Baraka Hali: Yolatı Barakalar Sokak
Doç. Dr. Elif Yılmaz

İşten Ayrılma Eğiliminde Ücrette Algılanan Eşitlik Ve Demografik Farklılığın İncelenmesi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
Öğr. Gör. Filiz ARSLAN

İzlenim Yönetimi Davranışının İşe Tutkunluğa Etkisinde Sosyal Görünüş Kaygısının Aracılık Rolü
Dr. Öğr. Üyesi Meral BEKTAŞ
Şerife Karagöz

Koçluk Eğitimleri İle Sürdürülebilir Bireysel Performans ve İstihdamın Sağlanması
Öğr. Gör. Dr. Davut KARAMAN

Mimar Ressamlarımız; Cihat Burak, Nuri Abaç,  Ruzin Gerçin, Erol Akyavaş
Dr.Öğr. Üyesi Hüseyin Sönmez

Okul Öncesi Eğitim Programında Yer Alan Motor Gelişim Kazanımlarının Çizgi Filmlerdeki Sunumu
Aylin Arslan
Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Ziya Duman

Rusya Federasyonu Ekonomisi, Yabancı Ve Türk Girişimcilere Sunduğu Fırsatlar
Dr. Öğr. Üyesi Remzi BULUT

Toplumsal Cinsiyet Yönüyle Kadin Kentlilerin Haklari Ve Kentsel Hizmetler
Dr. Öğr. Üyesi H. Burçin Henden Şolt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JENERİK


Avrupa Birliği Kurumsal Yapısında Yerel Ve Bölgesel Yönetimleri Temsil Eden Bir Organ: Bölgeler Komitesi
Prof. Dr. Ramazan ŞENGÜL

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Karlılık İle İlişkisi Üzerine Bir Çalışma: Bist 100 Örneği
Yusuf GÖR
Bilgehan Tekin

Algılanan Güçlendirmenin Çalışanların Performans Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerine Etkisi
Dr. Öğr. Üyesi Meral BEKTAŞ
YLÖ Şerife Karagöz

Yeşil Satın Alma Davranışının Algılanan Tüketici Etkinliğine Etkisinde Çevresel Kaygının Aracılık Rolü
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SARITAŞ

Knowledge Workers’ Job Performance: The roles of Emotional Intelligence and Affective Commitment
Dr. Ceren AYDOĞMUŞ

Nesnelerin İnterneti Ve Giyilebilir Teknolojiler
Öğr. Gör. Dr. Fatma SÖNMEZ ÇAKIR
Doç. Dr. Alper AYTEKİN
Arş. Gör. Fatma TÜMİNÇİN

2016 Ve 2017 Yılındaki Düzenlemelere Göre 5746 Sayılı Kanun Kapsamındaki SGK Primi İşveren Payı Desteğinin Tms 20 Uyarınca Muhasebeleştirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Hakan SELDÜZ
Dr. Öğr. Üyesi M.Yılmaz İÇERLİ

Durumsal Benlik Saygısının Reklam İzleme ile Kompulsif Satın Alma İlişkisindeki Düzenleyici Etkisi
Dr. Tülay KORKMAZ DEVRANİ

Hisse Senedine Yatırım Yaparken Finansal Analiz İle Teknik Analiz Yöntemlerinin Birlikte Kullanılmasının Önemi Ve Bist’de Bir Uygulama
Dr. Öğr. Üyesi  S.Öznur SAKINÇ

Kamu Yönetiminde Şeffaflık Dönüşümü
Prof. Dr. Ramazan ŞENGÜL

Ortaöğretim Kurumlarında Disiplin Kurulu İşlemlerinin Yürütülmesi İçin Yazılım Modeli Geliştirilmesi
Tamer ELMALI
Dr. Çağla EDİZ

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Üzerinden Sembolik Şiddet: Türk Atasözleri Ve Deyimlerinde Annelik-Babalık Cinsiyet Rollerinin Kültür Kodlarına Dayalı Bir İnceleme
Selin BAYRAKDAR

Кыргыз элинин улуу мурасы  манас эпосундагы жети осуят менен жаш муундарды келечеке тарбиялоо
Карабекова Чынаркан Кайсарбаевна

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JENERİK


Orta Zaman Organizasyonel Davranışlarının Yönetsel Faaliyetlere Etkisi

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JENERİK

2008 Krizinin Bulaşma Etkisi: Bir Finansal Kriz Göstergesi Olarak
Hisse Senedi Fiyat Endeksi Üzerine Bir Analiz

Öğr. Gör. Dr. Ceren KOCABAŞ

Peculiarities Of Epic “Manas” In  Researching

Assoc. Prof. Dr. Gulmira Satıbaldieva
Assoc.Prof. Dr. Gulcamal Rıskulova

Kur’an’da Vela ve Baraa Allah Resulü ve Müslümanlar Örneği
Dr. Öğr. Üyesi Refik KASIM


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 JENERİK


Babil Hukuku ve Hamurabi Kanunları
Tahsin Saygılı

Osmanlı’da Taşra Meclislerinin Mülkî ve Hukuki Görevlerinin Ayrılması
Yrd.Doç.Dr. Kadir ACAR

Turkish Trade: The Parterships And Sanctions

Rose Crebbin

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JENERİK

NATO’s Enlargement and Georgia’s Chances of Integration into
the North Atlantic Treaty Organization

Prof. Dr. Valeri MODEBADZE 

Kur’anda Velâ Ve Berâ Şeytan Ehl-İ Kitap Ve Müşrikler Örneği 

Dr. Öğr. Üyesi Refik KASIM


ТАБГАЧ «ПЯТИ СЕВЕРНЫХ ПЛЕМЕН» И ЭПОС «МАНАС»: ЭТНОНИМИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

Prof. Dr. Asylbek Еshiev

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JENERİK

Türk Vergi Hukukunda Gecikme Faizi Ve Gecikme Zammı-Hukuki Nitelikleri, Farklılıkları ve Ölçülülük İlkesi Açısından Değerlendirilmesi 
Abdullah ÇAVDAR

AKP Hükümetinin Suriye Dış Politikasının 2011 Arap Baharı Sonrası Değişimi
İskender SERDAR

Genel Anlamda Kariyer ve Kariyer Sorunları 
Kadir AKTAŞ