Archive

Archive
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Recent IssueTurizmin Yerel Halk Üzerine Sosyo-Kültürel Etkileri: Şirince Köyü Örneği
Neslihan Bahar BAŞTAN
Dr. Öğr. Üyesi Serap ALKAYA

 
Ayfer Şeyma ÜSTÜN
 

Students’ Perceptions of Diversity in Higher Education: A Case from Turkey
İsmail Meriç

Abdurrahim Emhan
Sezgin Çocuk

Uluslararası Ziyaretçilerin Gastronomi Davranışları ve Beklentileri: Aydın İli Örneği
Emrah Köksal SEZGİN
Abdullah TANRISEVDİ

Which Factors Affect Pomegranate Production in Kandahar? An implementation of the Cobb-Douglas Production Function
Associate Prof. Mohammad Hasham Daqiq

Covid-19 Döneminde Pazar Odaklı Girişimler Ne Olmalı? Girişimci Adayların Görüşleri
Dr. Öğr. Üyesi Tülay ÖZKAN

Ortaokul Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Ortaöğretim Merkezi Sınavı (LGS)’nin Üstünlükleri ve Sınırlıkları
Esra AZİLİ
Prof. Dr. Ömer Faruk TUTKUN

 
Kronik Hastalıkların Tedavi ve Bakımında Umut Terapisinin Kullanımı
Şerife Bilge DURAN
Dr. Öğr. Üyesi İlkay KESER


COVID-19 Salgın Sürecinde AB Ülkelerindeki Yaşam Kalitesinin Çok Kriterli Karar Verme ile Değerlendirilmesi
Arş.Gör.Dr. Nazlı SEYHAN
Arş.Gör. Burak SEYHAN

Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumları İle Matematik Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Murat ŞAHİN

Doç. Dr. Filiz ÇOBAN ORAN
Adem Emre KÖSE

Hayat Bilgisi Ders Kitaplarında Yer Alan Soruların Eleştirel Düşünmeye Katkısının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi
Murat ŞAHİN

Argümantasyon Yönteminin Uygulanması Sürecinde Karşılaşılan Sınırlılıkların Tartışılması
Bünyamin İSPİR
Ali YILDIZ

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından Sosyal Yardım Alan Kadınların Bazı Sosyo-Demografik Özellikleri ile Yoksullukla Bağlantılı Deneyim ve Görüşleri
Dr. Melike YALÇIN

Migratory Victims of War: Syrians as the Homines Sacri
Res. Asst. İbrahim Karataş

Örgütsel Çeviklik Açısından Örgüt Kültürü ve Firma Performansı Üzerine Bir Alan Araştırması
Doktora Öğr. Emine SEVER
Prof. Dr. Mahmut PAKSOY

Özgön’den Konya’ya Uzanan Göç: Tacigül Özgen Küntüz’un Kimlik ve Anavatana Dair Aidiyet Duygusunu İfade Etme Biçimi
Aikanysh ESHNAZAROVA
Dr. Öğr. Üyesi Beishenbek TOKTOGULOV

Identifying the Register Demolishing Hierarchy in American Discourse through Transition Relevance Place: Brooklyn Nine-Nine
Merve PEKÖZ
Assoc. Prof. Dr. H. Sezgi SARAÇ DURGUN

Optik Disk Hipoplazili Bir Çocukta Kanada Okupasyonel Perfomans Modeli’ne Göre Ergoterapi Müdahalesinin Etkinliğinin İncelenmesi: Olgu Çalışması
Uzm. Erg. Gözde ÖNAL
Uzm. Erg. Güleser GÜNEY YILMAZ

The Effects of Local Food Consumption Motivations on Customer Satisfaction: A Research on Turkish Food
Nilüfer ŞAHİN PERÇİN
Duygu EREN
Ahu SEZGİN

Türkiye’deki Serbest Hukuk Çevirmenlerinin Karşılaştıkları Terminolojik Sorunlar ve Çözüm Önerisi
Beyza BAŞER
Dr. Öğr. Üyesi Ceylan YILDIRIM YAŞAR

COVID 19 Pandemi Döneminde Çevrimiçi Muhasebe Eğitiminin ZOGA Analizi
Dr. Öğretim Üyesi Ahmet ÜNSAL

 

Dr. Ümit ŞEVİK

 

Zorunlu Vatandaşlık Davranışı ile Presenteeism Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Açelya TELLİ DANIŞMAZ
Doç. Dr. Serdar BOZKURT
Doç. Dr. Yasemin BAL

 

Zeliha Dündar

 

Participation in Governance: Challenges and Achievements of Representative Democracy in Albania
ALI ZAIMI

 

1949-1982 Yılları Arasında Din Psikolojisi Alanında Yazılan Eserlerin Doküman Analizi Nitel Bir Değerlendirme
Dr. Öğr. Üyesi Beyazıt Yaşar SEYHAN

 

Pandemi Sürecinde Müziğin İyileştirici Etkileri
Elvan KARAKOÇ

 

Anadolu’da Ahî Teşkilatının Kalite Standart ve Yönetim Anlayışına İlişkin Uygulamaların Günümüze Yansımaları
Ersin Çabucak

 

Eğitim Yöneticilerinin Stresle Başa Çıkma Stratejileri
Sakin Dursun

 

Türkiye’de Siyasal İletişimin Gelişim Süreci
Umut Yıldız

 

 
 


Jenerik

An Overview of Self and Identity Transformation in Work Life: Reflections of Pre-Modern, Modern and Postmodern Processes
Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÇİLLİOĞLU KARADEMİR
Savaş KANDE

Mediating Legal Disputes: Implementing The Singapore Convention in The Middle East and Central Asia
Asst. Professor Barry SOLAIMAN

Okul Binalarının Okul İklimine Etkisi
Doç. Dr. Semiha ŞAHİN

Okul Öncesinde Yaratıcı Drama Çalışmalarına İlişkin Ebeveyn Görüşlerinin İncelenmesi
Öğr. Gör.Tuğba KANMAZ
Prof. Dr. Fatma TEZEL ŞAHİN

Upcycling Giysi Tasarımına Bir Örnek
Dr. Öğr. Üyesi Nurhan ÖZKAN
Arş. Gör. Dr. Ayşegül PARALI

Uyarlanmış Beden Eğitimi ve Spor Etkinlikleriyle Adolesanlarda Empati Gelişiminin İncelenmesi
Araştırmacı Adem BEKTAŞ
Dr. Kadir PEPE

Öğretmen Algılarına Göre Okulların Bina Koşullarının Yeterliliği (İzmir Örneği)
Doç. Dr. Semiha ŞAHİN

Halk Eğitimi Merkezi Öğretmenlerinin VUCA Koşullarında Yeni Liderlik Becerilerinin İncelenmesi
Doç. Dr. Osman Ferda BEYTEKİN
Aylin ÖZKANLI

The Development of the Innovative SMEs in Slovakia in the Context of Macroeconomic Environment
Vusal AHMADOV

Sürdürülebilir Moda Tasarımı Kapsamında Yeniden Üretim ve Geri Dönüşüm için Giysi Tasarımı Fikirleri
Arş. Gör. Dr. Ayşegül PARALI

Ortaöğretim Öğrencilerinin Spor Ortamları ve Spora Katılım Durumları ile Katılımlarını Engelleyen Faktörlerin İncelenmesi (Şanlıurfa İli Örneği)
Araştırmacı Tuba AYKAN
Araştırmacı Adem BEKTAŞ
Dr. Kadir PEPE

Okul Bina Kalitesinin Okul Kaynaklı Sağlık Sorunlarına Etkisi: Türkiye ve ABD Karşılaştırması
Doç. Dr. Semiha ŞAHİN

Selçuklu ve Osmanlı’da Sosyoekonomik Kalkınma Modeli Olarak: Ahilik
Kenan AYDIN

Değişen Tüketim Kültürünün Yeni Mekanı: Açık Hava Alışveriş Merkezleri
Arş. Gör. Zeynep YILDIZ
Arş. Gör. Hayriye Elif USLUGİL

Osman Hamdi Bey Tablolarında Giysi Analizi
Dr. Öğretim Üyesi Nurhan ÖZKAN

Solving a Non-Linear Constrained Portfolio Optimization Problem; Applications of Lagrange Kuhn-Tucker Method
Gözde Özkan TÜKEL
Hüseyin Başar ÖNEM

The Importance of Foreign Languages for Engineers
Asst. Prof. Bülent ÇİFTPINAR

Geçiş Ekonomisi Ülkelerde Reformların Makroekonomik Göstergelere Etkisi
Asst. Prof. Dr. Remzi BULUT

İyileşme Odaklı Yaklaşım: Tidal Model
Arş. Gör. Sibel ÇAYNAK
Dr. Öğr. Üyesi İlkay KESER

Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu ve Okullarda Öğretilmesini İstediği Değerlerin İncelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Rafet AYDIN
Meray İŞLEK
Öğr. Gör. Gülşah SAĞLAM AKTAŞ
Dr. Ramazan PEKER

BRICS-T Ülkelerinde Tarımsal Destekler ve Tarımsal Üretim Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Bootstrap Nedensellik Analizi
Kenan KOÇ
Hüseyin İŞLEK

Analysis of Non-Parametric Qualities of Undergraduate Biology Examination Questions in a Nigeria University: Implications for Quality Assurance and Students’ Learning Outcome Tajor Ago?
M.T. Mustapha, Ph.D.

Turist Rehberliği Önlisans Öğrencilerinin “Turist Rehberi” ve “Çalışma Kartına (Kokarta)” İlişkin Metaforik Algıları
Öğr. Gör. Dr. Gizem ÖZGÜREL
Öğr. Gör. Kadir BAYSAL

Bir Gastronomi Hikâyesi: Dondurmam Gaymak
Öğr. Gör. Kadir BAYSAL
Öğr. Gör. Dr. Gizem ÖZGÜREL

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JENERİKBir Biçimlendirme Yöntemi Olarak Sanatta Etkileşim

Doç. Nurbiye UZ
Doç. Dr. Ayfer UZ


The Impact of Biophilic Designs on Worker Efficiency
Assoc. Prof.  Seda TOPGÜL

Dijital Efektler Aracılığıyla Gerçekliğin Yeniden İnşa Edilmesi: Suyun Sesi Filminin İncelenmesi 
Serra ORKAN

Düşük Maliyetli Havayolu İşletmelerinin Maliyet Tasarruflarında Yeni Yönelimler 
Armağan MACİT

A Comparison of China’s and The European Union’s Economic and Political Relations in Africa 
Ahmet ARABACI
Kemal OZDEN

İşsizlikle Mücadelede Doğrudan Yabancı Yatırımların Etkisi: Türkiye Örneği 
Şahin KARABULUT


Kambiyo İşlemlerinde Vergilendirme 
İrem Erasa AKÇA    
Nagihan Özkanca ANDIÇ


Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modellemesi (PLS-SEM) ve Bir Uygulama
Dr. Fatma SÖNMEZ ÇAKIR

Lawrence Kohlberg’in  Bilişsel Ahlak Gelişim Kuramı Ve Dinlerin Hedeflediği İdeal İnsan
Dr. Öğr.Üyesi Hülya ÇETİN

Toplumsal Hafızanın Oluşturulması: Kutü’l Amare Zaferi’nin Hatırlatılması 
Kadir Burak TURGUT

Palyatif Dönemdeki Bireye Bakım Verme Sürecinde Aktivite Performansı, Katılım ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi 
Güleser GÜNEY
Gözde ÖNAL

Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Yeşil Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Permakültür Uygulamalarının Değerlendirilmesi 
Engin DERMAN 
Meriç BALCI

Marka Kişiliğinde Masalların ve Arketiplerin Kullanımı: Marka Maskotlarının Göstergebilimsel Analizi
Cansu DEMİREL
Recep SÜNNETCİ

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının dilində keyfiyyət anlayışı ifadə edən vasitələr 
Abdulhüseynli Nərmin ALLAHVERDİ QIZI

Physiognomy with Philosophy Perspective 
Abdullah DEMİR

Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Ağ Kullanım Tercihlerinin Belirlenmesi
Dr. Hakan ÖZKÖSE
Dr. Fatma SÖNMEZ ÇAKIR

Sosyal Medya Subliminal Mesajlarla Zihin Kontrolü 
Öğr. Gör. Türkan AYDOĞAN

Sağlık Sistemlerinin Etkinliğinin VZA ile Ölçülmesi: Gürcistan Örneği
Dr. Öğr. Üyesi Fuad SELAMZADE

Effect of Interest Rate on The Growth of Manufacturing Sector in Nigeria 
OPUSUNJU Michael Isaac, PhD
AKYÜZ Murat, PhD
SANTELI Jiya, Ndalo, PhD


Vergi İsyanları: Türkiye Ve Dünyadan Örnekler 
Öğr. Gör. Nagihan Özkanca ANDIÇ
Arş. Gör. Dr. İrem Erasa AKÇA

Islamic Economic System is Promoting Peace and Sustainable Economic Development:  The Comparison of Islamic Economics Practices Between Socialist and Capitalist Economic Systems Practices 
Bilal CELİK, PhD.
Ahmed ADAMU, PhD.

Yenilikçi Ve Yaratıcı Sanatın Önemli Temsilcisi: Eserleriyle Antoni Tapies
Doç. Dr. Ayfer UZ
Doç. Nurbiye UZ

Aliya İzzetbegoviç Ve Bilgeliğin Tezahürleri 
Prof.Dr. Hüseyin BAL 

Tommy Wilhelm: An Alien in Saul Bellow’s Seize the Day 
Alpaslan TOKER
 
 
 


JENERİK


Antalya İlinin Marka Şehir Algısı Hakkında Bir Araştırma
Dr. Öğr. Üyesi Nil Esra DAL
Ayşe AKBABA

Antalya’nın Tarihsel –Toplumsal-Kentsel Analizi
Prof. Dr. Hüseyin BAL

Avcılık İnanç Ve Ritüellerine Bakış
Doç.Dr. Aynur CELİLOVA

Cari Açığın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği
Dr. Öğretim Üyesi Fatma CESUR
Sibel İREZ

Çalışanların Yenilik İklimi Algılarının Pozitif ve Negatif Duygu Durumlarına Etkileri: Teknokentler Örneği
Dr. Cemalettin Öcal FİDANBOY
Mahsa FİDANBOY

Firmaların Kısa Vadeli Borç Ödeme Güçleri ve BİST’de Bir Uygulama
Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Deniz KUĞU

Gıda Endüstrisi İle Sağlık Riskleri Arasına Sıkışmış Toplum
Betül YURT

Havayolu Yer Hizmetleri İşletmelerinde Dönüşümcü Liderin ve Duygusal Zekanın Çatışma Yönetimdeki Rolü
Dr. Öğretim Üyesi Gözde YANGINLAR

İdeolojiler, Çatışmalar Ve Ekonomi Savaşları: Yeni Düzen Arayışı
Doç.Dr. Burak KÜNTAY
Buket ELMAS

İlk Ve Ortaokullarda Görev Yapan Yöneticilerin Takım Algısının İncelenmesi
Cihan TAŞ
Somayyeh RADMARD

İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki:  İlk Ve Ortaokul Öğretmenleri Üzerine Bir Uygulama: Van İli Örneği
Derya DAVRAN
Reha  SAYDAN

İşyeri Nezaketsizliği ve İşten Ayrılma Eğilimi İlişkisi; Akademik Personel Üzerine Bir Araştırma
Dr. Öğretim Üyesi Esra AYDIN GÖKTEPE
Derya KELEŞ

Kadınlara Yönelik Ayrımcılık
Dr. Öğr. Üye. Banu ÖZBUCAK ALBAR

Konaklama İşletmelerinde Sürdürülebilirlik Performansının Ölçümü
Alp YENİDOĞAN
Tuğba GÜRÇAYLILAR-YENİDOĞAN
Nilüfer TETİK

Kur’an’da Parçacık/Kuantum ile İlgili Ayetlere Bir Yaklaşım
Süleyman AKDEMİR

Lise Öğrencilerinde Üstbilişsel Farkındalık Düzeyi ile Problem Çözme Becerileri    Arasındaki İlişkinin Yaş ve Ebeveyn Eğitim Durumu Bağlamında İncelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Temel Alper KARSLI

Mehmet Akif Ersoy’un Kadim Dostu Mehmet İhsan Efendi (1902-1961)
Mustafa FİDAN

Modernitenin Romantik Eleştirisi
Araş. Gör. Zeynep BERKE

Örgüt Kültürü ve Adanmışlığın İş Tatminine Etkisi: Turizm Sektöründe Bir Araştırma
Dr. Öğretim Üyesi Saadet Ela PELENK

Parasal Aktarım Mekanizmasında Kredi Kanalının Uluslararası Görünümü
Dr. Deniz MACİT

Sabiha Zekeriya Sertel’in Üsküdarlı Küçük Melâhat Hikâyesinde Kadın Ve Kadın Sorunsalı
Elif Şebnem DEMİRCİ

Sinema Perde Reklamlarının Seyirci Üzerindeki Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
Dr. Öğr. Üyesi Mesut AYTEKİN
Merve YAZICI

Sosyal Medyanın Eğitimde Kullanılması
Dr. Mahmut EFENDİ
Süreyya AKÇAY
Doç. Dr. Kamil YAĞCI
Doç. Dr. Onur GÖRKEM5

The complex nature of cultural rights: opposing ethical interpretations The case of Kurds and Basques
Dr. Öğretim Üyesi Dilan ÇİFTÇİ

Turistik Bölge Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Batman İlinde Yaşayan Gençler Üzerine Bir Araştırma
Dr. Öğr. Üyesi Reşat ARICA

Türev Ürünlerin Kural Dışı Kullanımında Arz Yönlü Ekonomi Politikaları Etkilerinin Değerlendirilmesi
Dr. Deniz MACİT

Türk Lehçeleri Arasında Yapılacak Makine Çevirisine Kısa Bir Bakış: Başkurt Morfolojisinin İki Seviyeli Tanımı Örneğinde
Dr. Kalmamat KULAMSHAEV

Üniversite Öğrencilerinin Üstbilişsel Farkındalık Düzeyi, Problem Çözme Becerileri ve Sürekli Öfke Düzeyi Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi
Dr.Öğr.Üyesi Temel Alper KARSLI

Wattpad’in Lisede Eğitim Gören Kız Öğrenciler Üzerindeki Etkisi
Dr. Öğr. Üyesi Mesut AYTEKİN
Bilge Berika YAVUZ

Yönetici Tercihi Bakımından Cinsiyet Ve Nedenleri Üzerine Bir Uygulama
Mesut ATASEVER
Semiye ÇÜRÜK

Deliberate Jewish disinformation and misleading misrepresentation in the interpretation of some verses of Surat Yusuf (Tafsir - the Bible) Incidental and Critical Study
Dr. Rafik QASSEM

Farklı Eğitim Programlarındaki Öğrencilerin Bilgisayarlı Muhasebe Dersine İlişkin Algılarına Yönelik Bir Uygulama: Çankırı Örneği
Yusuf GÖR

Muhafazakar Muhasebe Anlayışının Finansal Başarısızlığı Önlemedeki Yeri Üzerine Bir Araştırma
Yusuf GÖR
 
 JENERİK


Ahıska Türklerinde Aile Kültürü
Dr. Öğr. Üyesi Khalida DEVRİSHEVA

Türk Sineması’nda Celladına Aşık Olan Kadınlar
Prof.Dr.Hülya ÖNAL

Çağdaş Türk Resminde Ulusal Kimlik: 1930 – 1950
Doç. Dr. Gültekin AKENGİN
Dr. Ahmet Musa KOÇ

Disembodied Masses, Suffering Spirits: The Unbearable Weightiness Of The “Being” In New Turkish Films
Prof.Dr.Hülya ÖNAL

Sosyal Medyada Marka Yönetimi : “Tesla Motors Örneği”
Dr.Öğr. Üyesi Ümit SARI
Petek SANCAKLI

Göçle Mücadele Stratejisi Kapsamında AB Sınır Güvenliği Ajansı 
Frontex ve Avrupa Sınır Gözetim Sistemi Eurosur’un Analizi
Doç. Dr. Meltem BOSTANCI

Gümüşhane İlinde Organik Arıcılığın Gelişme Potansiyeli
Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş MERDAN

Tasarımdan Alınan Estetik Haz Ölçeği’nin Türkçe Formunun Yapı Geçerliği ve Güvenirliği
Dr. Kamil AHAT
Dr. Öğr. Üyesi Selda Güzel ÖZTÜRK

Türkiye Ekonomisinin Makroekonomik Değişkenleri Üzerine
Yapısal Kırılmalı ve Mevsimsel Birim Kök Analizi
Dr. Öğr. Üyesi H. Gonca DİLER

Ülkemizde Kamu Kuruluşlarında Kullanılan Yazılımların Yerli Yazılım İle Tek Çatı Altında Toplanması
Doç. Dr. Alper AYTEKİN
Arş. Gör. Fatma TÜMİNÇİN

Ürüne Bağlanma ve Ürüne Bağlanmanın Belirleyicileri Ölçeğinin Türkçe Formunun Yapı Geçerliği ve Güvenirliği
Dr. Kamil AHAT
Dr. Öğr. Üyesi Selda Güzel ÖZTÜRK

Havayolu İşletmelerinin Pazar Paylarının  Arttırılmasına Yönelik  Stratejilerin Geliştirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Vahap ÖNEN
 
 
 

 
 
JENERİK


Ayakkabı Sektöründe Vitrin ve Mağaza İçi Tasarımları Üzerine Tüketici Görüşleri
Selda Güzel ÖZTÜRK
Hicret Zeynep SOFUOĞLU
Kamil AHAT

Bir Etnograf Olarak Turgut Zaim
Dr. Ahmet Musa KOÇ

Dijital Çağda Marshall McLuhan’ı Yeniden Düşünmek: Bir Uzantı ve Ampütasyon olarak Yeni Medya Teknolojileri
Dr. Öğretim Üyesi Gül Esra ATALAY

Optimal Sistem Tasarımında Müphem Kümelerin Kullanımı ve Bir Uygulama
Dr. Öğr. Üyesi Nurullah UMARUSMAN

Ortaöğretim Fizik Dersi Öğretim Programındaki Kazanımların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi
Dr. Canel EKE

İç Kontrol Kapsamındaki Risk Değerlendirmesinde Bulanık Çıkarım Sistemlerinin Kullanımı: Örnek Bir Çalışma
Dr. Öğr. Üyesi Nurullah UMARUSMAN
Dr.Öğr. Üyesi Hakan SELDÜZ

İşten Ayrılma Eğiliminde Ücrette Algılanan Eşitlik Ve Demografik Farklılığın İncelenmesi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
Öğr. Gör. Filiz ARSLAN

Refik Halit Karay’ın Coğrafya Betimlemelerinde Anlatım Teknikleri
Kubilay ÜNSAL

Cumhuriyet Dönemi İdeolojisinin Türk Resim Sanatına Etkileri
Doç. Dr. Gültekin AKENGİN
Dr. Ahmet Musa KOÇ

Presenteism İle Algılanan Sosyal Destek, Tükenmişlik Arasındaki İlişki: Adana İlinde Bir Alan Araştırması
Prof. Dr. İsmail BAKAN
Dr. İnci Fatma DOĞAN
Makbule OĞUZ
Mehtap KOÇDEMİR

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programındaki Kazanımların Webb’in Bilgi Derinliği Seviyelerine Göre Analizi
Dr. Canel EKE
Fizik Tedavi Ve Rehabilitetasyon Hastaları Üzerinde Sanatla Terapi Çalışmalarının Olumlu Etkisi Üzerine Deneysel Bir Çalışma
Dr.Öğr.Üyesi.   Pınar YAZKAÇ
Dr.  Yasemin ÖZKAN

Hayat Boyu Öğrenme Programlarına Katılan Yetişkinlerin Kurslara İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Yıldız ÖZTAN ULUSOY
Şakir AKPINAR

İçerik Pazarlamasına Yönelik Bir Literatür Taraması
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SARITAŞ

İstanbul’un Baraka Hali: Yolatı Barakalar Sokak
Doç. Dr. Elif YILMAZ

İşten Ayrılma Eğiliminde Ücrette Algılanan Eşitlik Ve Demografik Farklılığın İncelenmesi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
Öğr. Gör. Filiz ARSLAN

İzlenim Yönetimi Davranışının İşe Tutkunluğa Etkisinde Sosyal Görünüş Kaygısının Aracılık Rolü
Dr. Öğr. Üyesi Meral BEKTAŞ
Şerife KARAGÖZ

Koçluk Eğitimleri İle Sürdürülebilir Bireysel Performans ve İstihdamın Sağlanması
Öğr. Gör. Dr. Davut KARAMAN

Mimar Ressamlarımız; Cihat Burak, Nuri Abaç,  Ruzin Gerçin, Erol Akyavaş
Dr.Öğr. Üyesi Hüseyin SÖNMEZ

Okul Öncesi Eğitim Programında Yer Alan Motor Gelişim Kazanımlarının Çizgi Filmlerdeki Sunumu
Aylin ARSLAN
Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Ziya DUMAN

Rusya Federasyonu Ekonomisi, Yabancı Ve Türk Girişimcilere Sunduğu Fırsatlar
Dr. Öğr. Üyesi Remzi BULUT

Toplumsal Cinsiyet Yönüyle Kadin Kentlilerin Haklari Ve Kentsel Hizmetler
Dr. Öğr. Üyesi H. Burçin Henden ŞOLT
 
JENERİK


Avrupa Birliği Kurumsal Yapısında Yerel Ve Bölgesel Yönetimleri Temsil Eden Bir Organ: Bölgeler Komitesi
Prof. Dr. Ramazan ŞENGÜL

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Karlılık İle İlişkisi Üzerine Bir Çalışma: Bist 100 Örneği
Yusuf GÖR
Bilgehan TEKİN

Algılanan Güçlendirmenin Çalışanların Performans Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerine Etkisi
Dr. Öğr. Üyesi Meral BEKTAŞ
YLÖ Şerife KARAGÖZ

Yeşil Satın Alma Davranışının Algılanan Tüketici Etkinliğine Etkisinde Çevresel Kaygının Aracılık Rolü
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SARITAŞ

Knowledge Workers’ Job Performance: The roles of Emotional Intelligence and Affective Commitment
Dr. Ceren AYDOĞMUŞ

Nesnelerin İnterneti Ve Giyilebilir Teknolojiler
Öğr. Gör. Dr. Fatma SÖNMEZ ÇAKIR
Doç. Dr. Alper AYTEKİN
Arş. Gör. Fatma TÜMİNÇİN

2016 Ve 2017 Yılındaki Düzenlemelere Göre 5746 Sayılı Kanun Kapsamındaki SGK Primi İşveren Payı Desteğinin Tms 20 Uyarınca Muhasebeleştirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Hakan SELDÜZ
Dr. Öğr. Üyesi M.Yılmaz İÇERLİ

Durumsal Benlik Saygısının Reklam İzleme ile Kompulsif Satın Alma İlişkisindeki Düzenleyici Etkisi
Dr. Tülay KORKMAZ DEVRANİ

Hisse Senedine Yatırım Yaparken Finansal Analiz İle Teknik Analiz Yöntemlerinin Birlikte Kullanılmasının Önemi Ve Bist’de Bir Uygulama
Dr. Öğr. Üyesi  S.Öznur SAKINÇ

Kamu Yönetiminde Şeffaflık Dönüşümü
Prof. Dr. Ramazan ŞENGÜL

Ortaöğretim Kurumlarında Disiplin Kurulu İşlemlerinin Yürütülmesi İçin Yazılım Modeli Geliştirilmesi
Tamer ELMALI
Dr. Çağla EDİZ

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Üzerinden Sembolik Şiddet: Türk Atasözleri Ve Deyimlerinde Annelik-Babalık Cinsiyet Rollerinin Kültür Kodlarına Dayalı Bir İnceleme
Selin BAYRAKDAR

Кыргыз элинин улуу мурасы  манас эпосундагы жети осуят менен жаш муундарды келечеке тарбиялоо
Карабекова Чынаркан Кайсарбаевна
 
 
 
 
Prof. Dr. Abdullah DEMİR