Last IssueRecent Issue

Jenerik


Başarma İhtiyacının Kavramsal ve Kuramsal Açıdan Değerlendirilmesi
Dr. Açelya Telli Danışmaz

Aile Merkezlerinden Hizmet Alan Kadınların Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Tutumları ile Şiddete Maruz Kalma Durumlarının İncelenmesi
Dr. Melike YALÇIN

Analyzing The Barriers to Adoption of Circular Economy Models by SMEs in Textile Industry Using Fuzzy SWARA Method
Dr. Damla CEVİK AKA

Teatral Temelli Eğitimde Yeni Yaklaşımların İncelenmesi
Menderes Üstün
Metin Arıkan

Anlamlandırma İhtiyacı Ölçeği Türkçe Uyarlama Çalışması
Hacer MERTTÜRK YETEN
Prof. Dr. Halil EKŞİ

Presenteeism ile İlgili Yazılan Lisansüstü Tezlerinden Üretilen Makalelerin Araştırma Yöntemleri Bakımından İncelenmesi
Dr. Açelya Telli Danışmaz

Denetim Komitesi Özelliklerinin Finansal Raporlama Şeffaflığına Etkisi: Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Şirketler Üzerine Bir Araştırma
Doç. Dr. Koray TUAN
Ayşegül OGUR

18-65 Yaş Arasındaki Kadınların Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Tutumları ile Şiddete Maruz Kalma Durumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Dr. Melike YALÇIN

The Salience of Digital Literacy in Agentic Integration of Migrants in Refugee Camps in Kenya
John CHANG´ACH

Migrant Inclusion in the Global North and South:Strategies for Sustainable Futures
John CHANG´ACH

Sanal Gerçeklik Deneylerinde Algılanan Bulunma Hissinin İncelenmesi
Arş.Gör. Nergis ÖZİSPA
Dr. Öğr.Üyesi Gamze ARABELEN

Eğitim Yönetiminde Eğitici Önderlik Uygulamalarının İncelenmesi
Soner Tüzer
Figen Üstün

Toplum, Bilim ve Kozmos İlişkisi: Organik Doğa Anlayışından Mekanik Doğa Anlayışına
Dr. Öğr. Üyesi Büşra ÖZÜDOĞRU

Tüketici Perspektifinden Dijital Pazarlama
Dr. Nihan TOMRİS KÜÇÜN
Öğr. Gör. Dr. Kader EROL

Çocuk ve Ergenlerde Yıkıcı Davranış Bozuklukları ile Travmanın İlişkilendirilmesi
Pınar Polat

Küresel Eğitim Şirketlerinin Yapısının İncelenmesi
İnan Saygılı

Özel Öğretim Kurumlarında Stratejik Finansal Yönetim Uygulamaları
Sevgi Salman

Küresel Eğitim Şirketlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Çalışmalarının İncelenmesi
Saniye Denli

Ortaokulda Çalışan Öğretmenlerin Stres Kaynaklarının İncelenmesi
Özcan Orhan

Okul Binalarının Aydınlatılmasında Günışığını Yönlendiren Sistemlerin İncelenmesi
Mahmut Güvenç
Selma Selvi
Orhan Özdemir

Eğitim Yönetiminde Ar-Ge Çalışmalarının Öneminin İncelenmesi
Burhan Denli

Eğitim Kurumlarında Teknik Uygulama Çalışmalarının İncelenmesi
Yasin Çelik

Farklı Eğitim Kademelerinde Okul Yöneticilerine Yansıyan Öğrenci Öğretmen Kaynaklı Disiplin Sorunlarının İncelenmesi
Niyazi YILMAZ
Nagihan İNNAB

Sosyal Sermaye ve Özümseme Kapasitesi İlişkisi: Kocaeli Örneği
Doktora Öğrencisi Mustafa Ali BAYRAK
Prof. Dr. Hülya Gündüz ÇEKMECELİOĞLU

Determining the Desired Traits in Employees with Job Advertisements Analysis
Arş. Gör. Emre Yaşar
Doktora Öğrencisi Merve Zengin
Doktora Öğrencisi Erge Tür
Öğr. Gör. İsmail Öztürk

Farklı Eğitim Kademelerindeki Öğretmenlerin Akran Zorbalığı Konusundaki Öz Yeterliliklerinin Karşılaştırılıp İncelenerek, Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi
Şehri DOĞAN
Yıldız GÜZEL
Türkan SAYLIK

Eğitim Yöneticilerinin Performansını Olumsuz Etkileyen Kuramsal Bir Süreç İncelemesi
Mürsel Kabar
Salim Seyfettin Sana
Tuba Sağlam Sana

Eğitim Kurumlarında Girişimci Yönetici Yaklaşımlarının İncelenmesi
Hasan Zirek
İlhan Bozkurt
Berrak Demirel

Eğitim Yöneticilerinin Eğitim Kurumlarındaki Özgün Önderlik Süreçlerinin İncelenmesi
Yücel Bozyıl
Sertip Pusak
Mehmet Şirin Telal

Eğitim Yönetiminde Girişimci Liderliğin Karakteristik Özelliklerinin İncelenmesi
Mehmet Ant

Eğitim Kurumlarında Yenilikçi Düşüncenin Gelişmesi Sürecinde Yöneticilik Yaklaşımlarına İlişkin Veri Analizinin İncelenmesi
Orçun Yılmaz

Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri ile Örgütsel İmaj Algıları Arasındaki İlişkinin Veri Analizinin İncelenmesi
Ömer Şaka