Last Issue
Recent IssueTurizmin Yerel Halk Üzerine Sosyo-Kültürel Etkileri: Şirince Köyü Örneği
Neslihan Bahar BAŞTAN
Dr. Öğr. Üyesi Serap ALKAYA

 
Ayfer Şeyma ÜSTÜN
 
Students’ Perceptions of Diversity in Higher Education: A Case from Turkey
İsmail Meriç

Abdurrahim Emhan
Sezgin Çocuk

Uluslararası Ziyaretçilerin Gastronomi Davranışları ve Beklentileri: Aydın İli Örneği
Emrah Köksal SEZGİN
Abdullah TANRISEVDİ

Which Factors Affect Pomegranate Production in Kandahar? An implementation of the Cobb-Douglas Production Function
Associate Prof. Mohammad Hasham Daqiq

Covid-19 Döneminde Pazar Odaklı Girişimler Ne Olmalı? Girişimci Adayların Görüşleri
Dr. Öğr. Üyesi Tülay ÖZKAN

Ortaokul Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Ortaöğretim Merkezi Sınavı (LGS)’nin Üstünlükleri ve Sınırlıkları
Esra AZİLİ
Prof. Dr. Ömer Faruk TUTKUN

 
Kronik Hastalıkların Tedavi ve Bakımında Umut Terapisinin Kullanımı
Şerife Bilge DURAN
Dr. Öğr. Üyesi İlkay KESER

COVID-19 Salgın Sürecinde AB Ülkelerindeki Yaşam Kalitesinin Çok Kriterli Karar Verme ile Değerlendirilmesi
Arş.Gör.Dr. Nazlı SEYHAN
Arş.Gör. Burak SEYHAN

Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumları İle Matematik Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Murat ŞAHİN

Doç. Dr. Filiz ÇOBAN ORAN
Adem Emre KÖSE

Hayat Bilgisi Ders Kitaplarında Yer Alan Soruların Eleştirel Düşünmeye Katkısının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi
Murat ŞAHİN

Argümantasyon Yönteminin Uygulanması Sürecinde Karşılaşılan Sınırlılıkların Tartışılması
Bünyamin İSPİR
Ali YILDIZ

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından Sosyal Yardım Alan Kadınların Bazı Sosyo-Demografik Özellikleri ile Yoksullukla Bağlantılı Deneyim ve Görüşleri
Dr. Melike YALÇIN

Migratory Victims of War: Syrians as the Homines Sacri
Res. Asst. İbrahim Karataş

Örgütsel Çeviklik Açısından Örgüt Kültürü ve Firma Performansı Üzerine Bir Alan Araştırması
Doktora Öğr. Emine SEVER
Prof. Dr. Mahmut PAKSOY

Özgön’den Konya’ya Uzanan Göç: Tacigül Özgen Küntüz’un Kimlik ve Anavatana Dair Aidiyet Duygusunu İfade Etme Biçimi
Aikanysh ESHNAZAROVA
Dr. Öğr. Üyesi Beishenbek TOKTOGULOV

Identifying the Register Demolishing Hierarchy in American Discourse through Transition Relevance Place: Brooklyn Nine-Nine
Merve PEKÖZ
Assoc. Prof. Dr. H. Sezgi SARAÇ DURGUN

Optik Disk Hipoplazili Bir Çocukta Kanada Okupasyonel Perfomans Modeli’ne Göre Ergoterapi Müdahalesinin Etkinliğinin İncelenmesi: Olgu Çalışması
Uzm. Erg. Gözde ÖNAL
Uzm. Erg. Güleser GÜNEY YILMAZ

The Effects of Local Food Consumption Motivations on Customer Satisfaction: A Research on Turkish Food
Nilüfer ŞAHİN PERÇİN
Duygu EREN
Ahu SEZGİN

Türkiye’deki Serbest Hukuk Çevirmenlerinin Karşılaştıkları Terminolojik Sorunlar ve Çözüm Önerisi
Beyza BAŞER
Dr. Öğr. Üyesi Ceylan YILDIRIM YAŞAR

COVID 19 Pandemi Döneminde Çevrimiçi Muhasebe Eğitiminin ZOGA Analizi
Dr. Öğretim Üyesi Ahmet ÜNSAL

Dr. Ümit ŞEVİK

Zorunlu Vatandaşlık Davranışı ile Presenteeism Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Açelya TELLİ DANIŞMAZ
Doç. Dr. Serdar BOZKURT
Doç. Dr. Yasemin BAL


Zeliha Dündar

Participation in Governance: Challenges and Achievements of Representative Democracy in Albania
ALI ZAIMI


1949-1982 Yılları Arasında Din Psikolojisi Alanında Yazılan Eserlerin Doküman Analizi Nitel Bir Değerlendirme
Dr. Öğr. Üyesi Beyazıt Yaşar SEYHAN


Pandemi Sürecinde Müziğin İyileştirici Etkileri
Elvan KARAKOÇ


Anadolu’da Ahî Teşkilatının Kalite Standart ve Yönetim Anlayışına İlişkin Uygulamaların Günümüze Yansımaları
Ersin Çabucak


Eğitim Yöneticilerinin Stresle Başa Çıkma Stratejileri
Sakin Dursun


Türkiye’de Siyasal İletişimin Gelişim Süreci
Umut Yıldız

 

Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Soru Çözerken Yaptıkları Yanlışların Analizi
Mehmet Nuri ÖZTÜRK


Yetişkinlerde Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar Bilişsel Esneklik ve Bilişsel Duygu Düzenleme Arasındaki İlişkiler
Klinik Psikolog Muhammed USLUCA
Dr. Öğr. Üyesi Kahraman GÜLER

The Relationship of Psychological Resilience And Jealousy in Adults
Assist. Prof. Haydeh Faraji
Nilgün Berfu Boran


Doç. Dr. Ümit SARI