Archive

Archive
 
Recent Issue
 

Recent Issue


Jenerik

Milli Eğitim Yönetimi Sürecinde Kamu Politikasının Analizi
Alper Tuncay
Yaşar Dönmez
Olcay Meral
Hakan Okay

Eğitim Yönetiminde İzleme ve Değerlendirme Süreçlerinin İncelenmesi
Halil Bektaş
Hayrettin Tunç
Ayşegül Bileyen

Eğitim Stratejilerinin Yapılandırılması ve Yönteminin İncelenmesi
Kenan Kaçmaz
Murat Türedi
Şerife Türedi
Yeter Kaçmaz

Mobbing Ve Kraliçe Arı Sendromu Ekseninde Pembe Tacizin Kadın Çalışanlar Üzerindeki Etkileri
Melike ELİGÜR GÜRSOY
İbrahim Emre GÜRSOY

Türkiye’de Yetişkinlere Uygulanan Eğitim Yönetiminin Kapsam ve İlkeleri
Osman ÖZDEMİR
Eyüp ÖZGÜN
İlyas EKŞİ
Sultan UTLİ
Hatip ÖNCEL
Servet DEMİR
Gökhan BAYAR

Ulusal ve Uluslararası Belgelerde Eğitim Hakkının Yasal Dayanakları
Ömer Çelik

Eğitim Alanında Gelişmiş Ülkelerin Öğretmen Yetiştirme Sistemleri
Mustafa Cidir

Eğitim Yönetiminde Program Geliştirme Süreçleri ile İlgili Alanyazında Yapılan Araştırma Makalelerinin İncelenmesi
Yılmaz Polat
Levent Topaloğlu
Volkan Akkuş

Eğitim Bilimleri ve Eğitim Yönetiminin Disiplinli ve Disipliner Yapısı
Yeliz Delice
Serap Tatlı

Eğitim Yönetiminin Epistemolojik Temelleri Bağlamında Bilgi Sorunsalı
Nurşen Akdoğan

Eğitim Aktivite Uygulamalarının Pratik Evrimi
Murat Eyyup Yalaza
Ece Elif Sarıkaya

Eğitim Yönetiminde Kavramın Kuramsal Temeli ve Gelişim Süreci
Ergün Akşahin
İbrahim Yıldız
Sinan Ay

Eğitim Yönetimi Perspektifinden Bütünleştirici Araştırma Kavramlarının İncelenmesi
Engin UZUNOĞLU

Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Kaygı Bozuklukları
Emine ERKAN
Serhat YÜKSEL

Eğitsel Süreçlerde Japon Yönetim Sisteminin Ana Bileşenlerinin İncelenmesi
Niyazi Yaşar

Okul Temelli Mesleki Gelişimde Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesinde Öğretmenlerin Katılımının Etkisi ve Rolüne İlişkin Veri Analizinin İncelenmesi
Süleyman Büyük

Eğitsel Süreçlerde Mesleki Yeterlik ve Yeterlik Elementlerinin Entegrasyonu
Emre Zebaloğlu

Eğitim Yönetimi Modellerinden Örgüt, Görev ve Kişi Analizlerinin İncelenmesi
Esra Atipler
Elif Atipler

Sûdî’nin Bostan Şerhi’nde Nesir Dili
Dr. H. İbrahim OKATAN

Eğitim Yönetimi Süreçlerinde İhtiyaç Analiz Metotlarının İncelenmesi
Tuğba Erden
Emrah Bakır
Yusuf Yalçın

Duyu Bütünleme Sistemleri ile Eğitim İlişkisinde Nörolojik Fonksiyonların İncelenmesi
Firdevs ULUTAŞ YEĞ
Seval GÖK

Hz. Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Geçen “Bir Emirin Yılan Yutan Adamı İncitmesi” Adlı Hikâye Üzerine Bir Değerlendirme
Dr. Öğr. Üyesi Sema ÖZDEMİR

Eğitimin Tarihsel Kökleri Bağlamında Öğretmenlik Mesleğinin Eleştirel Düşünme Becerisinin İncelenmesi
Yasemin Şen
Şenol Şen
Kemal Garip
Evren Dağlı

Sınıf Öğretmenlerinin Sınıflarında Bulunan Geçici Koruma Altındaki Sığınmacı Öğrencilere İlişkin Metafor Algılarının Veri Analizinin İncelenmesi
Gözde Uyanık

Modern Eğitim Örgütlerinin İhtiyaç Analizi Değerlendirmelerinde Açık Sistem Modelinin İncelenmesi

Senem Köroğlu
Büşra Emen
Ahmet Şahan

Eğitim Kurumlarında Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Konseptinde Eğitim Modellerinin İncelenmesi
Necmettin Sarıkaya
Ümit Deveci
Yasin Yarar
Figen Kırav

Eğitim Sistematiğinde Analitik Düşünme Öğretim Model ve Stratejilerinin İncelenmesi
Bahar Gönül
Tuğba İzgeç
Ayşe Geçen
Hazan İzgeç
Erol Gönül
Bedri Uslu

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ortaöğretim Kurumlarında Görevli Öğretmenlerin Mesleki Doyumlarının Veri Analizinin İncelenmesi
Adile Şule Türk

Okul Öncesi Eğitimde Teknoloji Kullanımında Rol Model Olarak Dijital Ebeveynlik
Şafak Akkoyunlu
Evrim Pınar

Kültürel Geçmişin İzini Sürme Aracı Olarak Dil İçi Çeviri: Şair Nigâr’ın Günlükleri Üzerinden Geliştirilen Saptamalar
Prof. Dr. Sergül VURAL KARA

Kapasite Yaklaşımı Temelinde Amartya Sen Düşüncesi
Irmak GÜNGÖR 

 Recent Issue


Jenerik


Çalışma Yaşamında Bilinçli Farkındalığın Örgütsel Sağlığa Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Dr. Öğr. Üyesi. Özge TURHAN
Prof. Dr. Sezer Cihan KESKEN

Eğitim Teknolojilerinin Öğrenmedeki Rolü ile Bilişim ve İletişim Açısından Çok Kültürlülük ve Çok Dillilik
Hüseyin Bayrak

The Synergetic Paradigm: A Confluence of Linguistic and Cultural Anthropology in The Examination of Cultural Values
Maia CHKHEIDZE
Tina GUDUSHAURI
Khatia JOJUA

The Pivotal Role of Technologies in English-Language Professional Communication
Natia CHAGANAVA
Irine CHKHENKELI
Liana GAMKRELIDZE
Tamar SHENGELIA

Unveiling Cultural Perceptions: The Concepts “Freedom” and “Slavery” in The English and Georgian Linguistic Consciousness
Revaz TABATADZE
Lana BERIDZE
Anna CHAPIDZE

Exploring Gender Marking in Political Discourse: A Linguistic Analysis of Election Speeches
Revaz TABATADZE
Tamar NATROSHVILI
Sofio RDJOYAN

Uyarlanmış Beden Eğitimi ve Spor Etkinlikleriyle Adolesanlarda Çevre Koruma Bilinci Gelişiminin İncelenmesi
Dr. Adem BEKTAŞ
Prof. Dr. Kadir PEPE

Dünden Bugüne Fuhuş Mekânları
Eylem ŞEVİK
Prof. Dr. Zeynep ENLİL

Hz. Mevlânâ’nın Mesnevi’sinde Geçen “Tâcir ile Papağanı” Adlı Hikâye Üzerine Bir Değerlendirme
Dr. Öğr. Üyesi Sema ÖZDEMİR

Din Maneviyat Tartışmaları Açısından Hilmi Ziya Ülken’in ‘Anadolu Tarihinde Dini Ruhiyat Müşahedeleri’ İsimli Makalesinin Değerlendirilmesi 
Doç. Dr. Beyazıt Yaşar SEYHAN

Eğitim Kurumlarında Motivasyon ile Bağlılık Niceliği ve Motivasyon ile Liderlik Niteliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Rızvan Güven

Teknolojinin Eğitimle Entegrasyonu Sürecinde İnsan Kaynakları Eğitimi ve Kurumsal Üniversitelerin Gelişiminin İncelenmesi
Hüseyin TÜRKER

Eğitim Sürecince Öğrenme Döngüleri ve Öğrenme Tarzlarının İncelenmesi
Gözde KALKAN
Mehmet MAŞALI

Pazarlamanın “Gümüş Pazarı” Yaşlı Tüketiciler Üzerine Nitel Bir Araştırma
Doç. Dr. Güzide Öncü EROĞLU PEKTAŞ
Uzm. Sosyal Çalışmacı Özlem SALMAN
Öğr. Gör. Kahraman EROĞLU

Eğitim Yönetiminde Kurumsal Çerçevede Örgütsel Adalet Teori ve Yaklaşımlarının İncelenmesi
Nehir DALGA
Narin REHBER
Evren REHBER

Günümüz Yönetim Anlayışında Eğitim Yönetimi Sürecinde İnsan Kaynaklarının Planlanması
Bahadır HAS
Uğur TAŞKIN
Şehmuz Delibaş
Nazlı ÇAMLI HAS

Eğitim Sürecinin Aşamaları ve Kurumsal Stratejilere Göre Eğitim Uygulamaları
Tahir Türkçü

Eğitim Yönetiminde Performansa Dayalı Eğitsel Değerlendirme Süreçleri
Hüseyin Köseer

Eğitim Yönetiminde Kariyer Yönetimi ve Mesleki Gelişim Sürecinin Planlanması ve Değerlendirmesi
Serkan GÖKŞEN
Esra GÜLER GÖKŞEN

Eğitim Yönetiminde Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi ve İnsan Kaynakları Planlamasının Yapılması
Bekir DOĞAN
Murat BAĞ
Ziya DAĞLI
Abdullah YILMAZ

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarının Evrensel Değerler Açısından İncelenmesi
Levent UYSAL
Cemal ÖZDEMİR

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi ve Sporcu Eğitim Merkezi Sporcularının Sosyalleşme Düzeylerinin İncelenmesi 
Şenol KARAKAYA
Ziyaülhak SARİGÜL
Prof. Dr. Serap Çolak

Eğitim Süreci Modeline Göre Hazırlanan Eğitim Program ve Tasarımlarının İncelenmesi
Mehmet Akif GÜVENÇ
Tolga ERDİNÇ

Eğitim Yöneticilerinin Sahip Olması Gereken Roller ve Yetkinliklerin İncelenmesi
Mücahit DENER
Engin KAPLAN

Eğitim Alanında Yenilikçi Gelişmelerin İçselleştirilmesi: Organizasyonel Öğrenmeye Yönelimler
Volkan Baysal
Kübra Özarpacı
Umay Şenel Küpçü
Önder Tekin
Emre Çetin
Gül Tekin

Hizmet Kalitesinin Ağızdan Ağza İletişime Etkisi Çalışmalarına Yönelik Meta Analiz
Öğr. Gör. Serdar OKAN
Öğr. Gör. Alperen AĞAÇ

Eğitim Yöneticilerinin Sahip Olması Gereken İletişim Becerilerinin İncelenmesi
Paşali Beşli
Erdem Kartalkaya
Hasan Kayaküçük

Türkiye Eğitim Politikalarının Avrupa Birliği Eğitim Politikaları Doğrultusunda Değerlendirilmesi
Özgül Kadıoğlu

Eğitim Yönetiminde Yönetimin Merkeziyetçi Yapısı Bağlamında Eğitim Politikalarının İncelenmesi
Adem Özcan
Murat Akboğa
Erdinç Gökçe

Eğitim Yönetimi Proseslerinde Eğitim Politikası ile Kamu Politikasının Kodları
Merve Özlüleci Ece
Ferdi Ece
Mehmet Özhan

Eğitim Kurumlarında Yenilikçi Dönüşümlerin Yukarıdan Aşağıya ve Aşağıdan Yukarıya Yönlü Uygulamasının İncelenmesi
Turgay Tatlı
Yasin Koçak
Mehmet Ateş

Eğitim Yönetimi Politikasında Etkisel Faktörler ve Rol Oynayan Aktörler
Pınar Özten Şahin
Engin Dikbasan
Deniz Halitoğulları
Fatma Yıldırım

Eğitim Problemlerinin Tanımlanması ve Gündem Oluşturma Sürecinin İncelenmesi
Adem Kalpak
Halil İbrahim Özer

Esrar Kullanım Bozukluğu Tedavisinde Kullanılan İnternet Tabanlı Psikososyal Müdahale Programları: Bu Programların Etkinlikleri ve Sınırlılıkları
Özlem FİDAN ACAR
Selver BEZGİN
Serhat YÜKSEL

Kontrol Ustalığı Teorisi
Tuba Dursun Tuncel
Serhat Yüksel

Eğitim Politikası Kontekslerinin Yeniden Yapılandırılması Sürecinde Planlama Yöntemleri
Kamil Akbulut

Eğitim Kurumlarında Afet Yönetimi
Dr. Hakan Kaya
Erdoğan Ergin
Mehmet Şerif Bakır
Alev Sinoğlu
Abdülkadir Tezcan
Berna Bakır
Asiye Tezcan

Pre-Modernite, Devlet ve Kamu Yönetimi Teşkilatlanması: Antik Roma’da Augustus Octavianus Dönemi Bürokrasisi Örneği (M.Ö. 27-M.S. 14)
Kadir Caner DOĞAN

Alfred Jules Ayer’s Critique of Metaphysics
Zeynep BERKE

 
 

Jenerik

 

Eğitim Yönetiminde Örgütsel Özdeşleşme Bağlamında Sınıf Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi
Ercay Koçak

Eğitim Yönetiminde İş Tatmininin Ölçülmesine Dönük Yönelim ve Yaklaşımların İncelenmesi
Fahrettin Köklü

Ülkemize Göçle Gelen Bireylerin Sınıf Ortamlarındaki Deneyimlemelerinin Öğretmenler Açısından Veri Analizinin İncelenmesi
Hatice Nurçin Sağlam

Türkiye Eğitim Sisteminde Göç ve Yabancı Öğrencilerin Adaptasyon Sürecinin İncelenmesi
Kenan Kılıçdere

Eğitim Kurumlarında Görevli Öğretmenlerin Yaşadığı Ekonomik Kaygıların Veri Analizinin İncelenmesi
Sertaç Topcu

Özel Eğitim Kurumlarında Mesleki Etik Değerlerin İncelenmesi
Rasime CAN vd

Ağrının Psikolojik Kökenleri
Ayşe Mine Tuncay


Eğitim Örgütlerinde Yaşanan Çatışmaların Performans Üstüne Etkilerinin İncelenmesi

Selvi Arıcan
Sümeyyan Arabacı

Eğitim Yönetiminde Yeni Liderlik Yaklaşımlarının İncelenmesi
Serdar Ergin

Eğitim Yöneticilerinin Nepotizm Uygulamalarının Eğitimcilere Yönelik Etkilerinin Veri Analizinin İncelenmesi
Süleyman Özden
İbrahim Demir

Kütüphanelerde Algılanan Hizmet Kalitesi Ölçümü Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi
Buket Candan

Eğitim Kurumlarında Görevli Öğretmenlerin Stres Yaşamalarına Neden Olan Faktörlerin Veri Analizinin İncelenmesi
Halit Bağcı

Ülkemizdeki Medya Araçlarının Çocuk Gelişimi ve Eğitimine Yönelik Etkilerinin İncelenmesi
Hüseyin Duran

Ege Hava Sahası:Türkiye ve Yunanistan Sorunları
Mustafa Burak ERKARA
Dr. Öğretim Üyesi Polathan KÜSBECİ

Finansal Gelişme   ve  Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının  Ekolojik   Ayakizi  Üzerindeki  Etkileri: Panel  Nedensellik  Analizi
Dr. Onur  YAĞIŞ

Millî Eğitim Kurumlarında Sonuç Odaklıdan Süreç Odaklıya Disiplin Problemlerine Yönelik Çözümleyici Yaklaşımların Geliştirilmesi
Erdoğan Söylemez
Mehmet Göl

Eğitim Kurumlarının Yönetsel Düzen ve Mekanizmalarının İnsicamını Etkileyen Süreçlerin Çeşitli Değişkenler Bağlamında Araştırma Verilerinin İncelenmesi
Nurcihan İPLİKÇİ vd.

Eğitim Kurumlarının Derslik ve Kütüphane Yapılarında Sürdürülebilir Aydınlatma Sistemlerinin Kurulumunun İncelenmesi
Gürsel Çapraz

Eğitim Kurumlarında Örgütsel Çatışma Yönetimi Sürecinin Oluşturulması Aşamasında Yaşanan Güçlükler ve Üstesinden Gelinme Yöntemlerinin İncelenmesi
Murat Kılıç
Ersin Çabucak

Eğitim Yönetimde Örgütsel Disiplin Süreçlerine Bütüncül Bakış
Ömer Demir

Millî Eğitim Bakanlığı Uzaktan Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri Hakkında Öğretmen Görüşlerinin Veri Analizinin İncelenmesi
Kerim Arı

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Zamanların Kullanımında Yapılan Yazım Yanlışları ve Çözüm Önerileri : Kazakistan Örneği
Sinem UYSAL
Cemal Özdemir

Eğitim Felsefesinde Fırsat Eşitliği, Sosyal Uyum ve Refah Paradigması
Ahmet Tekin

Eğitim Kurumlarında İstenmeyen Davranışlar Sergileyen Öğrencilerin Tutum ve Davranış Kalıplarının Genel Özellikleri
Ferah Eryılmaz

Eğitim Yönetiminde Temel Hak ve Özgürlükler Düşüncesinin Demokratik Eğitim Çerçevesinde İncelenmesi
Serpil Özalp

Eğitim Yönetiminde Kariyerin Önemi ve Kariyer Basamaklarının Özelliklerinin İncelenmesi
Zehra Dilek Pınarcıkoğlu
İpek Pınarcıkoğlu

Flexible Working Hours and Job Satisfaction in Females
Nazmiye ARDUÇ
Elif Berfin BEYHAN

Comparison of Mental Health Professionals in terms of Locus of Control, 5-Factor Personality Test, Defense Styles and Coping Styles According to the Psychotherapy School They Feel They Have in Practice
Dr. Funda KIVRIKOĞLU
Clinical Psychologist Tilbe ÖZARABACI

Eğitim Felsefesi Çerçevesinde Lider-Yönetici Dikotomisinde Demokrasi Kültürünün İncelenmesi
Necati Sağlam
Selda Kılıçdere
Meral Budak Topçu

Eğitim Kurumlarında Görülen Kayırmacılık Türleri ve Bunun Çalışan Performansına Etkilerinin İncelenmesi
Şevki Bilgiç

Eğitim Kurumlarında Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları Bağlamında Karşılaştıkları Yönetsel Sorunların İncelenmesi
Tülay Eker

Eğitim Felsefesi Bağlamında Kültürün Kavramsal Çerçevesinin İncelenmesi
Nejat Boyacı

Eğitim Yönetiminde Örgütsel Kültürü Oluşturan Dinamiklerin Temel Öğelerinin İncelenmesi
İsmail Baş
Seda Yıldız İnci

Kadın ve İktidar Tanımının Dönüşümünün Foucault ve Bourdieu ile İlişkisi
Eda Denli

Eğitim Felsefesinde Birey Yaşamını Toplumsal Boyutta Şekillendiren Kavramların İncelenmesi
Ümit Karaağaç vd

Öğretmenlerin Eğitim Yönetiminde Karşılaştıkları Ayrımcı Tutum ve Davranış Algılarının Anlaşılmasına Yönelik Veri Analizinin İncelenmesi
Hafit Çelik

İbni Sîrîn’den Tercüme Edilen Bir Rüya Tabîr-Nâmesi
Doç. Dr. İlyas KAYAOKAY

Tevhid-i Tedrisat Kanunu Sürecinde Eğitimde Yaşanan Değişim ve Dönüşümün İncelenmesi
Mehmet Yelaldı

Eğitim Yönetiminde Lider Kişilerin Davranış Modellerinin İncelenmesi
Hacer Yazıcı

Avrupa Birliği Eğitim Eylem Planı Politikalarının İncelenmesi
Ayşegül CEVAHİR vd

Nöropsikoloji Alanında Yapılan Akademik Çalışmaların Son 20 Yılı Üzerine Bir Bibliyometrik Analiz
Feyza BACA BİÇER
Onur YILMAZ
Hatice ŞENGÜLLENDİ

Covid-19 Pandemisi Sürecinde Yoğun Bakımda Çalışanların İş Yüküyle Tükenmişlik Düzeyi Arasındaki İlişki
Furkan ÖZEL
Dr. Öğr. Üyesi Serdar AYKUT

Eğitim Yönetiminde Kullanılan Temel İzleklerden İletişim Modellerinin İncelenmesi
Nurcan TUNA
Zeynelabidin ERTEKİN
Seyfali ŞANVER
Kemal SÜNGÜ

Eğitim Yönetimi Konseptinde Süreçsel Eğitim Metotlarının İncelenmesi
Güzide Karol

Türkiye’de Özel Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Okul Yöneticilerinin Görev ve Sorumluluğunda Özel Eğitim Yönetimi ve Özel Eğitim Uygulamaları
Güllüzar Demir

Bilişim Destekli Hibrit Eğitim Modellemesinin Açık ve Uzaktan Öğrenme Sistemlerinde Kullanımı
Necmettin Duran

Eğitimde Öğrencilerin Öğreniminin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesinde Klasik ve Modern Yaklaşımlar
Hakan Bahar

The Impact of Green Entrepreneurship on the Sustainable Development of African Nations
Japhet Mauraise Chrisostome AMOKOMOYEN
Hauwa Lamimo Abubakar

Avrupa Birliği Öğrenci Hareketliliği ve Gençlik Programları Bağlamında Genel Avrupa Çerçevesine Türkiye’nin Katılımı
Oğuzhan ŞAHİN

Gelenekselden Moderne Eğitim Yönetimi İçinde Education, Training ve Development Kavramlarına Genel Bakış
Engin UZUNOĞLU
Erol YÜCE
Bilal ŞAHİN

 


JenerikEğitim Yönetimi Sürecinde Eğitim Teknolojilerinin Gelişiminin İncelenmesi
Ahmet Eskiadam

Erken Kariyer Dönemindeki Müdürlerin Yöneticilik ve Liderlik Yeterliklerini Kazanmaları Sürecinin Veri Analizinin İncelenmesi
Erdoğan Karahan

Ülkemizde Kurumsal Kültür Açısından Spor Yönetiminin İncelenmesi
Ersin Çabucak

Öğretmen Adaylarının Etkili Vatandaşlık Yeterliklerinin İncelenmesi
Doç. Dr. Eyüp İZCİ
Taylan ÇENKILIÇ

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çevre Bilinci Oluşturma Etkinliklerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
Doç. Dr. Eyüp İZCİ
Öğrt. Zeliha KEKEÇ

Fransız Örgüt Kültürü: Fransız Devrimi’nin Etkileri ve Hofstede’nin Kültür Boyutları Açısından Bir Değerlendirme
Dr. Tülin TUNÇ
Prof. Dr. Nurettin PARILTI

Orta Öğretim Okulu Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rollerinin, Değişime Olan Direnç Üzerindeki Etkilerinin Veri Analizinin İncelenmesi
Nilgün Sönmez

Eğitim Kurumlarında Yaşanan Psikolojik Yabancılaşmanın Performansa Etkilerinin İncelenmesi
Erdal Karabulut
Murat Palaz

Eğitim Felsefesi Bağlamında Kültürel Dokunun Yeniden İnşası Sürecinde Yapısal Değişkenlerin İncelenmesi
Ayşe Köseoğlu

İlkokul Öğretmenlerinin Kurumsal Düzeyde Yabancılaşma Sorunlarının İncelenmesi
Aydın Aydın

Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Kayırmacı Tutum ve Davranışlarının Öğretmen Performansına Etkileri
Ceyda Çakıroğlu
Muzaffer Deli

Eğitim Kurumlarında Görevli Eğitim Yöneticilerinin Mesleki Gelişimlerinin İncelenmesi
Nahsan Aydın

Örgütsel Verimliliğe Yönelik Spor Yönetimi Alanındaki Etkinlik Çalışmalarının İncelenmesi
Şefik Güllü

Eğitim Kurumlarında Rehberlik Çalışmaları Kapsamında Kriz Yönetimi ve Etkili İletişim Yöntemleri
Gökhan Duzdar
Şerafettin Ese
Erhan Yavaş

Eğitim Örgütlerinde Çift Yönlü İletişim Yöntem ve Tekniklerinin Uygulanması
Ayhan Yıldırım
Tarkan Atmaca

Eğitim Kurumlarında Çok Boyutlu Etkileşim Çerçevesinde Yönetsel Süreçlerin İncelenmesi
Mustafa Aydın

Eğitim Yöneticilerinin Sahip Olması Gereken Motivasyon Kaynakları
Berat Özdoğan

Fazlurrahman’ın Hayatı, Eserleri, İslam Düşüncesine Etkileri
Hamdullah Tan

Eğitim Yönetiminde Örgütsel Çerçevede Meritokrasinin Güçlendirilmesine Yönelik Planlamalar ve Çözüm Önerilerinin İncelenmesi
Zafer Keskin vd

Eğitim Yönetiminde Kayırmacılığın Kavramsal Çerçevesi, Nedenleri ve Sonuçları
Veysi Yeşilyurt

Ülkemizde Modern Dönemde Öğretmen Yetiştiren Kurumların İncelenmesi
Mehmet Türker Sarı
Mesut Asarkaya

İntihar Davranışında Bulunan Bireylerin Güven ve Güç Kaynakları
Dr. Berra CANSIZ KÖSESOY

Ziya Şakir’in Tarihî Tefrikalarından Avar Oğlu’nda Türk Âdet ve İnançları
Dr. Öğr. Üyesi Ece SERRİCAN KABALCI

Eğitim Yönetiminde Örgütsel Çatışmaya Sebep Olan Unsurların Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Sibel Kılıç

Eğitim Yöneticilerinin Performans Değerleme Sürecinin Değerlendirilmesi
Tuncer Avcı

Terörün Kadınlar Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Pınar POLAT

2000’li Yıllarda Türk Dizi Sektörü Çalışma İlişkileri ve Koşullarına Eleştirel Bir Bakış
Gamze BULUT

Çocukların Eğitim Öğretim Süreçlerine Ebeveynlerin Etkilerinin İncelenmesi
Behlül Arslan
Oktay Yüksel

Eğitim Yönetiminde Disiplin Sorunlarının Nedenleri ve Çözümüne Yönelik Yaklaşımların İncelenmesi
Hakan Ertekin vd.

Hafiz Ali Korcha’s Approach to Tafsir
Elton Karaj

Terörün Kadınlar Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Pınar POLAT

Ülkemizde Eğitim Yönetiminin Gelişim Süreci ve Öğretmenlik Mesleğinin Karakteristiklerinin İncelenmesi
Adıgüzel Çoban

Özgül Fobilerin Bilişsel Davranışçı Terapilerinde Sanal Gerçeklik Uygulamaları
Yeşim KILIÇASLAN
Dr. Öğ. Üyesi Serhat YÜKSEL

Eğitim Yönetiminde Kalite Anlayışının Geliştirilmesine Yönelik Girişimlerin İncelenmesi
Metin Çağlar
Ebru Coşkun Şahin

Eğitim Yönetiminde Sürekliliğin Sürdürülebilirliğinin Eğitsel Araçlarının İncelenmesi
Osman Naci Erten       
 
 
 

Jenerik


Başarma İhtiyacının Kavramsal ve Kuramsal Açıdan Değerlendirilmesi
Dr. Açelya Telli Danışmaz

Aile Merkezlerinden Hizmet Alan Kadınların Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Tutumları ile Şiddete Maruz Kalma Durumlarının İncelenmesi
Dr. Melike YALÇIN

Analyzing The Barriers to Adoption of Circular Economy Models by SMEs in Textile Industry Using Fuzzy SWARA Method
Dr. Damla CEVİK AKA

Teatral Temelli Eğitimde Yeni Yaklaşımların İncelenmesi
Menderes Üstün
Metin Arıkan

Anlamlandırma İhtiyacı Ölçeği Türkçe Uyarlama Çalışması
Hacer MERTTÜRK YETEN
Prof. Dr. Halil EKŞİ

Presenteeism ile İlgili Yazılan Lisansüstü Tezlerinden Üretilen Makalelerin Araştırma Yöntemleri Bakımından İncelenmesi
Dr. Açelya Telli Danışmaz

Denetim Komitesi Özelliklerinin Finansal Raporlama Şeffaflığına Etkisi: Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Şirketler Üzerine Bir Araştırma
Doç. Dr. Koray TUAN
Ayşegül OGUR

18-65 Yaş Arasındaki Kadınların Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Tutumları ile Şiddete Maruz Kalma Durumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Dr. Melike YALÇIN

The Salience of Digital Literacy in Agentic Integration of Migrants in Refugee Camps in Kenya
John CHANG´ACH

Migrant Inclusion in the Global North and South:Strategies for Sustainable Futures
John CHANG´ACH

Sanal Gerçeklik Deneylerinde Algılanan Bulunma Hissinin İncelenmesi
Arş.Gör. Nergis ÖZİSPA
Dr. Öğr.Üyesi Gamze ARABELEN

Eğitim Yönetiminde Eğitici Önderlik Uygulamalarının İncelenmesi
Soner Tüzer
Figen Üstün

Toplum, Bilim ve Kozmos İlişkisi: Organik Doğa Anlayışından Mekanik Doğa Anlayışına
Dr. Öğr. Üyesi Büşra ÖZÜDOĞRU

Tüketici Perspektifinden Dijital Pazarlama
Dr. Nihan TOMRİS KÜÇÜN
Öğr. Gör. Dr. Kader EROL

Çocuk ve Ergenlerde Yıkıcı Davranış Bozuklukları ile Travmanın İlişkilendirilmesi
Pınar Polat

Küresel Eğitim Şirketlerinin Yapısının İncelenmesi
İnan Saygılı

Özel Öğretim Kurumlarında Stratejik Finansal Yönetim Uygulamaları
Sevgi Salman

Küresel Eğitim Şirketlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Çalışmalarının İncelenmesi
Saniye Denli

Ortaokulda Çalışan Öğretmenlerin Stres Kaynaklarının İncelenmesi
Özcan Orhan

Okul Binalarının Aydınlatılmasında Günışığını Yönlendiren Sistemlerin İncelenmesi
Mahmut Güvenç
Selma Selvi
Orhan Özdemir

Eğitim Yönetiminde Ar-Ge Çalışmalarının Öneminin İncelenmesi
Burhan Denli

Eğitim Kurumlarında Teknik Uygulama Çalışmalarının İncelenmesi
Yasin Çelik

Farklı Eğitim Kademelerinde Okul Yöneticilerine Yansıyan Öğrenci Öğretmen Kaynaklı Disiplin Sorunlarının İncelenmesi
Niyazi YILMAZ
Nagihan İNNAB

Sosyal Sermaye ve Özümseme Kapasitesi İlişkisi: Kocaeli Örneği
Doktora Öğrencisi Mustafa Ali BAYRAK
Prof. Dr. Hülya Gündüz ÇEKMECELİOĞLU

Determining the Desired Traits in Employees with Job Advertisements Analysis
Arş. Gör. Emre Yaşar
Doktora Öğrencisi Merve Zengin
Doktora Öğrencisi Erge Tür
Öğr. Gör. İsmail Öztürk

Farklı Eğitim Kademelerindeki Öğretmenlerin Akran Zorbalığı Konusundaki Öz Yeterliliklerinin Karşılaştırılıp İncelenerek, Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi
Şehri DOĞAN
Yıldız GÜZEL
Türkan SAYLIK

Eğitim Yöneticilerinin Performansını Olumsuz Etkileyen Kuramsal Bir Süreç İncelemesi
Mürsel Kabar
Salim Seyfettin Sana
Tuba Sağlam Sana

Eğitim Kurumlarında Girişimci Yönetici Yaklaşımlarının İncelenmesi
Hasan Zirek
İlhan Bozkurt
Berrak Demirel

Eğitim Yöneticilerinin Eğitim Kurumlarındaki Özgün Önderlik Süreçlerinin İncelenmesi
Yücel Bozyıl
Sertip Pusak
Mehmet Şirin Telal

Eğitim Yönetiminde Girişimci Liderliğin Karakteristik Özelliklerinin İncelenmesi
Mehmet Ant

Eğitim Kurumlarında Yenilikçi Düşüncenin Gelişmesi Sürecinde Yöneticilik Yaklaşımlarına İlişkin Veri Analizinin İncelenmesi
Orçun Yılmaz

Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri ile Örgütsel İmaj Algıları Arasındaki İlişkinin Veri Analizinin İncelenmesi
Ömer Şaka

Anadolu Liselerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Çalıştıkları Kurum Müdürlerine Yönelik Öğretimsel Liderlik Algıları
A.Yeşim OĞUZER
Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÖZKAN

Doğu Türkistan’da Yaşanan İnsan Hakları İhlalleri ve Uygulanan Ayrımcılık Politikaları
Murat Karakamış
Nazlı Karakamış

Prediction of Loneliness in Married Adults in Terms of Family-of-Origin and Cognitive Triad
Berkay DÖKEL
Assoc. Prof. Zekavet KABASAKAL

The Role of Family Climates and Attachment Style in Romantic Relationship in Predicting Relation Role Expectations Among Adults
M. Çağatay Yiğit
Assoc. Prof. Zekavet KABASAKAL

Özel Gereksinimi Olan Bireylerin Öğrenim Gördüğü Eğitim Kurumlarının İş ve İşleyişinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Hayrettin Katkat
Kübra Hamoğlu
Vedat Yoldaş
Fevzullah Tulum

Okul Müdürlerinin Okul Yönetiminde Karşılaştıkları Yönetsel Sorunların Araştırılması
Yunus Pekaz

Eski Yunan Kültüründe, Avrupa’da ve Divan Şiirinde Lirik Şiir Anlayışı
H. İbrahim OKATAN

Okul Yöneticilerin Kurumsal İmaj Algılarının Örgütsel Özdeşleşme Düzeylerine Etkisine İlişkin Veri Analizinin ve Araştırma Bulgularının İncelenmesi
Hamdullah Aydın
Zülfikar Aydemir

Ahmet Baytursınov’un Eserlerinde Uyanma Kavramı
Yener Unal
Prof. Dr. Cemal Özdemir

 
 
 
 Jenerik


Eğitim Kurumu Binalarında Akıllı Aydınlatma Kontrol Sistemleriyle Gün Işığını Yönlendiren Sistemlerin İncelenmesi
Erkan Erdem

Sağlık İletişimi ve Hastanelerde İletişim Sorunları
Feyza KARABOĞA
İrfan KARDEŞ

Ahtar Gazetesi’nin Doğuş Serüveni ve İran Matbuatındaki Yeri ve Öneminin İncelenmesi
Eyyup Othan

Hafıza Mekânı Olarak Mahalle: Rafadan Tayfa Örneği
Dr. Betül KARAKOYUNLU

Covid-19 Salgını Sürecinde İntörn Hemşirelerde Genel Özyeterlilik ve Mesleki Hazıroluşluk Durumu
Dr. Öğr. Üyesi Filiz ÖZKAN

Türk Sinemasinda Toplumsal Gerçekçi Filmlerde İstanbul Temsili: Acı Hayat ve Banker Bilo Filmleri Örneği
Dr. Öğr. Üyesi Müge KARABAĞ

Eğitim Kurumlarında Öğrencilerin Öğrenim Stratejilerinin Geliştirilmesine İlişkin Çalışmaların İncelenmesi
Ufuk Aydın

Yeni (Sanal) Yaşam Alanı Metaverse’de Etkinlik Yönetimi
Lütfiye YAŞAR
Feyza KARABOĞA
İrfan KARDEŞ

Sağlık Kurumlarında Kriz Yönetimi (Şanlıurfa Örneği)
Zine CİN
Doç. Dr. Hasan UZUN

Kurumsal Yönetim Uygulamaları ile Bağımsız Denetçi Seçimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Borsa İstanbul’da Bir Araştırma
Doç. Dr. Koray TUAN
Leyla ASLAN

The Elements of Optimal Public Policy
Anisa Safiah MAZNORBALIA
Muhammad Aiman AWALLUDDIN

Değer ve Büyüme Portföyleri: Risk, Likidite ve Karlılığın Etkisi
Dr. Metin BORAK

Mültecilere Yönelik Arzulanan Sosyal Mesafe Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması: Yetişkin Yerel Halk Örneklemi
Zübeyir ALKIŞ
Doç. Dr. Sultan OKUMUŞOĞLU

Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Solo Taksonomisine Göre İncelenmesi
Senem KALAÇ
Pınar Çalışkan

Landscapes in The Graphic Novels of  Chris Ware, Gabrielle Bell and Adrian Tomine: Attributes Shared with Woodblock Prints of Kawase Hasui
Res. Asst. Dr. Baris HASIRCI

Dijital Kütüphanelerin E-Öğrenmedeki Rolü ve Önemi
Dr. Öğr. Üyesi Buket CANDAN

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) İle Firma Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Dr. Metin BORAK

13-18 Yaş Grubu Çocukların Voleybol Sporuna Başlama Nedenleri ve Voleybola Karşı Tutumlarının İncelenmesi
İrem EKİNCİ
Prof.Dr.Serap ÇOLAK

Özel ve Kamuya Ait Spor Tesislerini Kullanan Bireylerin Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi (Kocaeli Örneği)
Prof. Dr. Serap ÇOLAK
Safa YILMAZ
Halil ÇAKIL

12- 14 Yaş Arasındaki Ergenlerde İnternet Bağımlılığı ile Sürekli Öfke- Öfke Tarzı İfade ve Psikolojik Dayanıklılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
İnci BAKAN KIRAÇ
Prof. Dr. Aida SAHMUROVA (ŞAHMUR)

Müşteri Deneyimini İyileştirmede Yapay Zeka Uygulamaları: Çevrimiçi Perakende Firması Örneği
Arş. Gör. Ediz TUTSAL
Doç. Dr. Keti VENTURA

Okullarda Yaşanan Olası İş Kazalarının Maliyetleri ve Sonuçları
Ayşe Aydemir

Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerilerini Geliştirmelerine Etki Eden Sosyal ve Psikolojik Faktörler
Erçağ Önen

Ülkemizdeki Eğitim Kurumlarında Eğitim Yöneticisi Seçme ve Atama Kriterlerinin İncelenmesi
Fuat Akay
Tamer Turan
Mahmut Benzer

Gelirlerinin Büyük Bölümünü Tabii Enerji Kaynaklarından Elde Eden Devletlerin Bağımlılığının Boyutları, Yapısal Sorunları ve Başvurdukları Ekonomik Çeşitlilikler
Hayrettin Akıllı
Murat Çakır

Eğitim Yönetiminde Bir Konsept Olarak Bütünleşik Kurumsal Kimlik Oluşturma Süreci
İrfan Kılıçtaş

Öğretmen Stresinin Kuramsal Çerçevesi ve Konuyla İlgili Yapılan Araştırmalar
Müslüm Aydın

Yönetim Anlayışının Kuramsal Çerçevesi Paralelinde Kuran’da Yönetim ve Yöneticilik
Şener Şahin

Eğitim Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin İncelenmesi
Serhan Baykal
Faruk Sarı
Güllü Arslan

Modern Okul Yönetiminde Davranışçı Yönetim Kuramlarının İncelenmesi
Abdulkadir Korkmaz

Eğitim Kurumlarından Tekstil Meslek Liselerinde Yaşanan Meslek Hastalıklarının İncelenmesi
Ahmet Salih Denizci

Eğitim Yönetiminde Kurumsal Programlama ve Planlamanın Eğitimciler Açısından İncelenmesi
Burç Dermanlı

Nesnelerin İnterneti (IoT-Internet of Things) Tabanlı Dijitalleşme Uygulamaları ile Müşteri Yönlü Deneyimsel Değer Yaklaşımları: Hazır Giyim Perakende Sektörü Üzerine Bir Araştırma
Bektaş Alican KAYA
Doç. Dr. Keti VENTURA

Özel Eğitim İşletmelerinde Stratejik Yönetim Uygulamasına Yönelik Ulusal Literatür Araştırması
Çiğdem Üçüncü

Türkiye Yönetim Sistemi Çerçevesinde Merkezî Yönetim İlkelerinin İncelenmesi
Deniz Karataş

Sürdürülebilir Yapıların İnşasının ve İhyasının Önemi
Erhan Coşkun

Ülkemizdeki Atık Yönetimi Sistemine Genel Bakış
Serdar Karataş

Avrupa Birliği İle Birleşik Krallık Arasındaki Ticaret Hacmi
Hüseyin Dayıoğlu

Batılı Kadın Seyyahların Anlatımlarında Haremde Doğum Kutlamaları
Öğr. Gör. Dr. Seda AĞIRBAŞ

Otizmli Çocukların Annelerinin Psikolojik Dayanıklılık Düzeyinin Çocukların Duygu Düzenleme Becerileri Üzerine Etkisi
Öğr. Gör. Gözde ÖNAL
Öğr. Gör. Gülşah ZENGİN
Arş. Gör. Saniye Selin DÖĞER

Ergenlerin Covid-19 Korkusunun Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi
Arş. Gör. Saniye Selin DÖĞER
Öğr. Gör. Gülşah ZENGİN
Öğr. Gör. Gözde ÖNAL

Kanserli Çocukların Annelerinin Başa Çıkma Davranışlarının İncelenmesi
Öğr. Gör. Gözde ÖNAL
Arş. Gör. Saniye Selin DÖĞER
Öğr. Gör. Gülşah ZENGİN

CEFTA's Role in Harmonizing the Market and Competition with Local Products / Case: Taxation Against Serbia and Bosnia and Herzegovina
Abedin Selimaj, Ph.D Candidate
Alma Paçarizi-Osmani, Ph.D Candidate

Okul Temelli Zorbalık Önleme Programlarının İncelenmesi
Şehri DOĞAN

Strateji, Program ve Politika Bağlamında Üniversitelerin Kültürlerarası Entegrasyon Çabalarının İncelenmesi
Zeliha Dündar

Finansman Sağlamaya Yönelik Finansal Kiralamaların İşleyişinin İncelenmesi
Süleyman Karaman
İbrahim Akverdi

Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Çalışmalarının İncelenmesi
Gökmen Aydın

Dünyada Katılım Bankacılık Sistemi İle İlgili Örnekler
Ersin Çabucak

Psikolojik Yıldırmanın Sebeplerinin İncelenmesi
Garip Güler ZORGÜL
Havva Seçil YİĞİT

Eğitim Kurumlarında Kalite Anlayışının Tarihsel Gelişim Süreci
Zeki Borcekli

Kürt Edebiyatında Mevlit
Murat Işık

Bir Yenilikçilik Konsepti Olarak İnovasyonun Kuramsal Çerçevesinin İncelenmesi
Gökhan Şimşek
Rasim Giray

Eğitim Yönetiminde İşe Yabancılaşmanın Eğitim Kurumları Çalışanları Yönünden İncelenmesi
Duran Altay
Bülent Yılmaz
Elif Üreten

Mobil Flört Uygulamaları Bağlamında Yakın İlişkiler
Burcu YAYLA
Dr. Öğr. Üyesi Hakan İŞÖZEN

Eğitim Yöneticilerinin Eğitimde Süreklilik Sürecine Önderlik Etme Rollerinin İncelenmesi
Taner Başaran
İsmail Başaran Kurt
Ersan Er

Oyun Temelli Öğrenme Süreçlerinin Akademik Başarı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Hüseyin Uslu

Klasik Eğitim Yönetimi Anlayışı İle Modern Eğitim Yönetim Anlayışının Karşılaştırılması
Nevzat Yıldız

Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Yöneticilerinin Algı Yönetimini Kullanım Düzeyleri
Ersin KUŞCİ
Prof. Dr. Sabri ÇELİK

Eğitim Kurumlarında Görülen Psikolojik Baskı ile İlgili Yurtiçinde Yapılan Hukuki Düzenlemeler
Ali Erdem Arpaçay

Çokuluslu Eğitim İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetiminin İncelenmesi
Muhammet Aka

Eğitim Yönetiminde Sosyal İzolasyonun İncelenmesi
Ümit Tuncar

Uluslararası Eğitim Şirketlerinde Ödeme Yönetimi Uygulamalarının İncelenmesi
Temel Kahveci
Aynur Hamzaçebi
Zeynep Şeniz Şengel

 

 

 
Jenerik


Eğitim Kurumlarında Örgütsel Adalet Kavramının İncelenmesi
Erbil Tek

Eğitim Kurumlarında Uygulanan Ekol ve Süreçlerin Yönetimsel Açılardan İncelenmesi
Hacı Ali Korkmaz

Eğitim Kurumlarında Öz Düzenlemeli Öğrenme İle Bireysel Yenilikçilik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Münasip Güngör


Kendilerine Bakan Yönüyle Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Nedenlerinin İncelenmesi
Yener Yıldırım

Küreselleşme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye İçin Bir Analiz
Prof. Dr. Feride ÖZTÜRK
Mert KILIÇ 

Yaşam Doyumu ile Romantik İlişki Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Z Kuşağı Çalışması
İrfan Kaplan
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ERDEM

Impact of Covid-19 on Georgian Insurance System
Ilia Kozhoridze

Özel Öğretim Kurumlarında Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanması
Alper Tuncay

Toplumsal Gerçekçi Bir Yazar Olarak Mustafa Kutlu’nun Edebî Şahsiyetinin Hikâyeleri Çerçevesinde İncelenmesi
Ayşe Koçak Işık

Katılım Bankacılık Sistemi İle Geleneksel Bankacılık Sisteminin Karşılaştırılması
Mehmet Tabaş

Depresyon, Anksiyete ve Stres Belirti Düzeylerini Azaltmaya Yönelik Grup Terapisi Araştırmasının İncelemesi
Erhan Burak Payaz

Çok Dilli Eğitim Sistemindeki Öğrencilerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Konuşma Becerisinin Gelişiminde Yaşadıkları Zorluklar: Irak Örneği
Öğr. Adem YILMAZ
Assoc. Prof. Cemal ÖZDEMİR

World Furniture Industry
Nato Koridze

 

Finansal Piyasaların Vahşi Doğasına Analojik Yaklaşım
Dr. Sezen GÜNGÖR

I
mpact of COVID-19 Pandemic on Nigerian Exports
Uchendu Winifred Chinyere
Osman Nuri Aras Aras

Eğitim Bilimleri Araştırmalarında İntihâl Kavramının İncelenmesi
Mehmet Sağlam


Yabancı Dil Olarak Türkçe Temel Dil Becerilerinin Öğretiminde Öğrenci Motivasyonun  Sağlanmasında Kullanılan Yöntemler
Samir KARİMOV
Porf. Dr. Mustafa ARSLAN 
 
 

Ahi Evran ve Ahilik Teşkilatının Emine Işınsu’nun Tasavvufî Romanlarındaki Yeri
Öğr. Gör. Dr. Ece SERRİCAN KABALCI


COVID-19 Pandemi Sürecinde Türkiye'de Çocuk Hakları
Dr. Öğr. Üyesi Esma ESGİN GÜNDER

Araştırıcı Sanat Eleştirisi ve Bir Sanat Eleştirisi Örneği
Dr. Öğr. Üyesi Gülsevim CAN GÜRBÜZ

HRM & Job Satisfaction: Case of Uzbekistan
Sitora INOYATOVA

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Eğitsel Oyun Oynatma Becerilerinin Belirlenmesi
Dr. Öğr. Üyesi İsmail POLATCAN

The Impact Of The Covid-19 Pandemic Situation On The Risk Level Facing The Albanian SMEs (Case Study: Gjirokastra Region)
Dr. Lorenc KOÇIU

Fenomen Annelerin Fenomen Pazarlaması Kapsamında Yaptıkları Paylaşımlar Üzerine Bir İçerik Analizi
Yeliz Yapıcıoğlu Ayaz
Pınar Aytekin

Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Soru Çözerken Yaptıkları Yanlışların Analizi
Mehmet Nuri ÖZTÜRK

Ticaret Partnerlerinin Önemi: Türkiye’nin Ticaret Partnerleri Üzerine Bir Panel Veri Analizi
Öğr. Gör. Dr. Mücahit ÇİTİL

Cinsel Mitler ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Dr. Öğretim Üyesi Kahraman GÜLER
Büşra TÜYSÜZ


Koronavirüs Salgını Sürecinde Öğretmen Yaşantıları
Salih YILMAZ
Prof. Dr. Necdet KONAN

İç Anadolu Bölgesine Yönelik Sağlık Turizmi Alanında 2006-2020 Yılları Arası Yapılmış Tezlerin İçerik Analizi
Dr. Öğr. Üyesi Zişan KORKMAZ ÖZCAN
Harun ÇAKIR

Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Kapsamında Ekoturizme Yönelik Projelerin Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Zişan KORKMAZ ÖZCAN
Hatice ARMAN

Perakendeci Bakış Açısı ile Omnichannel Yaklaşımı ve Tüketici: Bir Mobil Cihazlar Firması Örneği
Öğr. Gör. Berkay ÖZKAYA
Doç. Dr. Keti VENTURA    


Örgütsel Ortamlarda Bağlanma Stillerinin Önemi
PhD Ülfet UZUNKOCA
Prof. Dr. Tülay TURGUT

Kırgızistan Tarihinde Kız Kaçırma
Asel Ömürbek Kızı

Eğitim Yönetiminde Örgütsel Özdeşleşme Modellerinin İncelenmesi
Bünyamin Özdemir
Dr. Fatma Özge Çavuş Bekce

Öğretmenlerde Mesleki Tükenmişlik Probleminin İncelenmesi
Serkan Kaynar

A Comperative Study of Instagram Pages of Two Leading Turkish Museums: Topkapı Museum and Sakıp Sabancı Museum
Deniz ÇALIŞ
Prof. Dr. Zafer KESEBİR

 

 

 
 
Recent Issue

 


Turizmin Yerel Halk Üzerine Sosyo-Kültürel Etkileri: Şirince Köyü Örneği
Neslihan Bahar BAŞTAN
Dr. Öğr. Üyesi Serap ALKAYA

 
Ayfer Şeyma ÜSTÜN
 
Students’ Perceptions of Diversity in Higher Education: A Case from Turkey
İsmail Meriç

Abdurrahim Emhan
Sezgin Çocuk

Uluslararası Ziyaretçilerin Gastronomi Davranışları ve Beklentileri: Aydın İli Örneği
Emrah Köksal SEZGİN
Abdullah TANRISEVDİ

Which Factors Affect Pomegranate Production in Kandahar? An implementation of the Cobb-Douglas Production Function
Associate Prof. Mohammad Hasham Daqiq

Covid-19 Döneminde Pazar Odaklı Girişimler Ne Olmalı? Girişimci Adayların Görüşleri
Dr. Öğr. Üyesi Tülay ÖZKAN

Ortaokul Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Ortaöğretim Merkezi Sınavı (LGS)’nin Üstünlükleri ve Sınırlıkları
Esra AZİLİ
Prof. Dr. Ömer Faruk TUTKUN

 
Kronik Hastalıkların Tedavi ve Bakımında Umut Terapisinin Kullanımı
Şerife Bilge DURAN
Dr. Öğr. Üyesi İlkay KESER

COVID-19 Salgın Sürecinde AB Ülkelerindeki Yaşam Kalitesinin Çok Kriterli Karar Verme ile Değerlendirilmesi
Arş.Gör.Dr. Nazlı SEYHAN
Arş.Gör. Burak SEYHAN

Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumları İle Matematik Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Murat ŞAHİN

Doç. Dr. Filiz ÇOBAN ORAN
Adem Emre KÖSE

Hayat Bilgisi Ders Kitaplarında Yer Alan Soruların Eleştirel Düşünmeye Katkısının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi
Murat ŞAHİN

Argümantasyon Yönteminin Uygulanması Sürecinde Karşılaşılan Sınırlılıkların Tartışılması
Bünyamin İSPİR
Ali YILDIZ

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından Sosyal Yardım Alan Kadınların Bazı Sosyo-Demografik Özellikleri ile Yoksullukla Bağlantılı Deneyim ve Görüşleri
Dr. Melike YALÇIN

Migratory Victims of War: Syrians as the Homines Sacri
Res. Asst. İbrahim Karataş

Örgütsel Çeviklik Açısından Örgüt Kültürü ve Firma Performansı Üzerine Bir Alan Araştırması
Doktora Öğr. Emine SEVER
Prof. Dr. Mahmut PAKSOY

Özgön’den Konya’ya Uzanan Göç: Tacigül Özgen Küntüz’un Kimlik ve Anavatana Dair Aidiyet Duygusunu İfade Etme Biçimi
Aikanysh ESHNAZAROVA
Dr. Öğr. Üyesi Beishenbek TOKTOGULOV

Identifying the Register Demolishing Hierarchy in American Discourse through Transition Relevance Place: Brooklyn Nine-Nine
Merve PEKÖZ
Assoc. Prof. Dr. H. Sezgi SARAÇ DURGUN

Optik Disk Hipoplazili Bir Çocukta Kanada Okupasyonel Perfomans Modeli’ne Göre Ergoterapi Müdahalesinin Etkinliğinin İncelenmesi: Olgu Çalışması
Uzm. Erg. Gözde ÖNAL
Uzm. Erg. Güleser GÜNEY YILMAZ

The Effects of Local Food Consumption Motivations on Customer Satisfaction: A Research on Turkish Food
Nilüfer ŞAHİN PERÇİN
Duygu EREN
Ahu SEZGİN

Türkiye’deki Serbest Hukuk Çevirmenlerinin Karşılaştıkları Terminolojik Sorunlar ve Çözüm Önerisi
Beyza BAŞER
Dr. Öğr. Üyesi Ceylan YILDIRIM YAŞAR

COVID 19 Pandemi Döneminde Çevrimiçi Muhasebe Eğitiminin ZOGA Analizi
Dr. Öğretim Üyesi Ahmet ÜNSAL

Dr. Ümit ŞEVİK

Zorunlu Vatandaşlık Davranışı ile Presenteeism Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Açelya TELLİ DANIŞMAZ
Doç. Dr. Serdar BOZKURT
Doç. Dr. Yasemin BAL


Zeliha Dündar

Participation in Governance: Challenges and Achievements of Representative Democracy in Albania
ALI ZAIMI


1949-1982 Yılları Arasında Din Psikolojisi Alanında Yazılan Eserlerin Doküman Analizi Nitel Bir Değerlendirme
Dr. Öğr. Üyesi Beyazıt Yaşar SEYHAN


Pandemi Sürecinde Müziğin İyileştirici Etkileri
Elvan KARAKOÇ


Anadolu’da Ahî Teşkilatının Kalite Standart ve Yönetim Anlayışına İlişkin Uygulamaların Günümüze Yansımaları
Ersin Çabucak


Eğitim Yöneticilerinin Stresle Başa Çıkma Stratejileri
Sakin Dursun


Türkiye’de Siyasal İletişimin Gelişim Süreci
Umut Yıldız

 

Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Soru Çözerken Yaptıkları Yanlışların Analizi
Mehmet Nuri ÖZTÜRK


Yetişkinlerde Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar Bilişsel Esneklik ve Bilişsel Duygu Düzenleme Arasındaki İlişkiler
Klinik Psikolog Muhammed USLUCA
Dr. Öğr. Üyesi Kahraman GÜLER

The Relationship of Psychological Resilience And Jealousy in Adults
Assist. Prof. Haydeh Faraji
Nilgün Berfu Boran


Doç. Dr. Ümit SARI

Resimde Duygu ve Gerilimin Çekiciliği Francis Bacon (1909-1992)
Doç. Dr. Ayfer UZ

 

 
 


Jenerik

An Overview of Self and Identity Transformation in Work Life: Reflections of Pre-Modern, Modern and Postmodern Processes
Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÇİLLİOĞLU KARADEMİR
Savaş KANDE

Mediating Legal Disputes: Implementing The Singapore Convention in The Middle East and Central Asia
Asst. Professor Barry SOLAIMAN

Okul Binalarının Okul İklimine Etkisi
Doç. Dr. Semiha ŞAHİN

Okul Öncesinde Yaratıcı Drama Çalışmalarına İlişkin Ebeveyn Görüşlerinin İncelenmesi
Öğr. Gör.Tuğba KANMAZ
Prof. Dr. Fatma TEZEL ŞAHİN

Upcycling Giysi Tasarımına Bir Örnek
Dr. Öğr. Üyesi Nurhan ÖZKAN
Arş. Gör. Dr. Ayşegül PARALI

Uyarlanmış Beden Eğitimi ve Spor Etkinlikleriyle Adolesanlarda Empati Gelişiminin İncelenmesi
Araştırmacı Adem BEKTAŞ
Dr. Kadir PEPE

Öğretmen Algılarına Göre Okulların Bina Koşullarının Yeterliliği (İzmir Örneği)
Doç. Dr. Semiha ŞAHİN

Halk Eğitimi Merkezi Öğretmenlerinin VUCA Koşullarında Yeni Liderlik Becerilerinin İncelenmesi
Doç. Dr. Osman Ferda BEYTEKİN
Aylin ÖZKANLI

The Development of the Innovative SMEs in Slovakia in the Context of Macroeconomic Environment
Vusal AHMADOV

Sürdürülebilir Moda Tasarımı Kapsamında Yeniden Üretim ve Geri Dönüşüm için Giysi Tasarımı Fikirleri
Arş. Gör. Dr. Ayşegül PARALI

Ortaöğretim Öğrencilerinin Spor Ortamları ve Spora Katılım Durumları ile Katılımlarını Engelleyen Faktörlerin İncelenmesi (Şanlıurfa İli Örneği)
Araştırmacı Tuba AYKAN
Araştırmacı Adem BEKTAŞ
Dr. Kadir PEPE

Okul Bina Kalitesinin Okul Kaynaklı Sağlık Sorunlarına Etkisi: Türkiye ve ABD Karşılaştırması
Doç. Dr. Semiha ŞAHİN

Selçuklu ve Osmanlı’da Sosyoekonomik Kalkınma Modeli Olarak: Ahilik
Kenan AYDIN

Değişen Tüketim Kültürünün Yeni Mekanı: Açık Hava Alışveriş Merkezleri
Arş. Gör. Zeynep YILDIZ
Arş. Gör. Hayriye Elif USLUGİL

Osman Hamdi Bey Tablolarında Giysi Analizi
Dr. Öğretim Üyesi Nurhan ÖZKAN

Solving a Non-Linear Constrained Portfolio Optimization Problem; Applications of Lagrange Kuhn-Tucker Method
Gözde Özkan TÜKEL
Hüseyin Başar ÖNEM

The Importance of Foreign Languages for Engineers
Asst. Prof. Bülent ÇİFTPINAR

Geçiş Ekonomisi Ülkelerde Reformların Makroekonomik Göstergelere Etkisi
Asst. Prof. Dr. Remzi BULUT

İyileşme Odaklı Yaklaşım: Tidal Model
Arş. Gör. Sibel ÇAYNAK
Dr. Öğr. Üyesi İlkay KESER

Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu ve Okullarda Öğretilmesini İstediği Değerlerin İncelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Rafet AYDIN
Meray İŞLEK
Öğr. Gör. Gülşah SAĞLAM AKTAŞ
Dr. Ramazan PEKER

BRICS-T Ülkelerinde Tarımsal Destekler ve Tarımsal Üretim Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Bootstrap Nedensellik Analizi
Kenan KOÇ
Hüseyin İŞLEK

Analysis of Non-Parametric Qualities of Undergraduate Biology Examination Questions in a Nigeria University: Implications for Quality Assurance and Students’ Learning Outcome Tajor Ago?
M.T. Mustapha, Ph.D.

Turist Rehberliği Önlisans Öğrencilerinin “Turist Rehberi” ve “Çalışma Kartına (Kokarta)” İlişkin Metaforik Algıları
Öğr. Gör. Dr. Gizem ÖZGÜREL
Öğr. Gör. Kadir BAYSAL

Bir Gastronomi Hikâyesi: Dondurmam Gaymak
Öğr. Gör. Kadir BAYSAL
Öğr. Gör. Dr. Gizem ÖZGÜREL

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JENERİKBir Biçimlendirme Yöntemi Olarak Sanatta Etkileşim

Doç. Nurbiye UZ
Doç. Dr. Ayfer UZ


The Impact of Biophilic Designs on Worker Efficiency
Assoc. Prof.  Seda TOPGÜL

Dijital Efektler Aracılığıyla Gerçekliğin Yeniden İnşa Edilmesi: Suyun Sesi Filminin İncelenmesi 
Serra ORKAN

Düşük Maliyetli Havayolu İşletmelerinin Maliyet Tasarruflarında Yeni Yönelimler 
Armağan MACİT

A Comparison of China’s and The European Union’s Economic and Political Relations in Africa 
Ahmet ARABACI
Kemal OZDEN

İşsizlikle Mücadelede Doğrudan Yabancı Yatırımların Etkisi: Türkiye Örneği 
Şahin KARABULUT


Kambiyo İşlemlerinde Vergilendirme 
İrem Erasa AKÇA    
Nagihan Özkanca ANDIÇ


Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modellemesi (PLS-SEM) ve Bir Uygulama
Dr. Fatma SÖNMEZ ÇAKIR

Lawrence Kohlberg’in  Bilişsel Ahlak Gelişim Kuramı Ve Dinlerin Hedeflediği İdeal İnsan
Dr. Öğr.Üyesi Hülya ÇETİN

Toplumsal Hafızanın Oluşturulması: Kutü’l Amare Zaferi’nin Hatırlatılması 
Kadir Burak TURGUT

Palyatif Dönemdeki Bireye Bakım Verme Sürecinde Aktivite Performansı, Katılım ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi 
Güleser GÜNEY
Gözde ÖNAL

Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Yeşil Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Permakültür Uygulamalarının Değerlendirilmesi 
Engin DERMAN 
Meriç BALCI

Marka Kişiliğinde Masalların ve Arketiplerin Kullanımı: Marka Maskotlarının Göstergebilimsel Analizi
Cansu DEMİREL
Recep SÜNNETCİ

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının dilində keyfiyyət anlayışı ifadə edən vasitələr 
Abdulhüseynli Nərmin ALLAHVERDİ QIZI

Physiognomy with Philosophy Perspective 
Abdullah DEMİR

Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Ağ Kullanım Tercihlerinin Belirlenmesi
Dr. Hakan ÖZKÖSE
Dr. Fatma SÖNMEZ ÇAKIR

Sosyal Medya Subliminal Mesajlarla Zihin Kontrolü 
Öğr. Gör. Türkan AYDOĞAN

Sağlık Sistemlerinin Etkinliğinin VZA ile Ölçülmesi: Gürcistan Örneği
Dr. Öğr. Üyesi Fuad SELAMZADE

Effect of Interest Rate on The Growth of Manufacturing Sector in Nigeria 
OPUSUNJU Michael Isaac, PhD
AKYÜZ Murat, PhD
SANTELI Jiya, Ndalo, PhD


Vergi İsyanları: Türkiye Ve Dünyadan Örnekler 
Öğr. Gör. Nagihan Özkanca ANDIÇ
Arş. Gör. Dr. İrem Erasa AKÇA

Islamic Economic System is Promoting Peace and Sustainable Economic Development:  The Comparison of Islamic Economics Practices Between Socialist and Capitalist Economic Systems Practices 
Bilal CELİK, PhD.
Ahmed ADAMU, PhD.

Yenilikçi Ve Yaratıcı Sanatın Önemli Temsilcisi: Eserleriyle Antoni Tapies
Doç. Dr. Ayfer UZ
Doç. Nurbiye UZ

Aliya İzzetbegoviç Ve Bilgeliğin Tezahürleri 
Prof.Dr. Hüseyin BAL 

Tommy Wilhelm: An Alien in Saul Bellow’s Seize the Day 
Alpaslan TOKER
 
 
 
 


JENERİK


Antalya İlinin Marka Şehir Algısı Hakkında Bir Araştırma
Dr. Öğr. Üyesi Nil Esra DAL
Ayşe AKBABA

Antalya’nın Tarihsel –Toplumsal-Kentsel Analizi
Prof. Dr. Hüseyin BAL

Avcılık İnanç Ve Ritüellerine Bakış
Doç.Dr. Aynur CELİLOVA

Cari Açığın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği
Dr. Öğretim Üyesi Fatma CESUR
Sibel İREZ

Çalışanların Yenilik İklimi Algılarının Pozitif ve Negatif Duygu Durumlarına Etkileri: Teknokentler Örneği
Dr. Cemalettin Öcal FİDANBOY
Mahsa FİDANBOY

Firmaların Kısa Vadeli Borç Ödeme Güçleri ve BİST’de Bir Uygulama
Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Deniz KUĞU

Gıda Endüstrisi İle Sağlık Riskleri Arasına Sıkışmış Toplum
Betül YURT

Havayolu Yer Hizmetleri İşletmelerinde Dönüşümcü Liderin ve Duygusal Zekanın Çatışma Yönetimdeki Rolü
Dr. Öğretim Üyesi Gözde YANGINLAR

İdeolojiler, Çatışmalar Ve Ekonomi Savaşları: Yeni Düzen Arayışı
Doç.Dr. Burak KÜNTAY
Buket ELMAS

İlk Ve Ortaokullarda Görev Yapan Yöneticilerin Takım Algısının İncelenmesi
Cihan TAŞ
Somayyeh RADMARD

İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki:  İlk Ve Ortaokul Öğretmenleri Üzerine Bir Uygulama: Van İli Örneği
Derya DAVRAN
Reha  SAYDAN

İşyeri Nezaketsizliği ve İşten Ayrılma Eğilimi İlişkisi; Akademik Personel Üzerine Bir Araştırma
Dr. Öğretim Üyesi Esra AYDIN GÖKTEPE
Derya KELEŞ

Kadınlara Yönelik Ayrımcılık
Dr. Öğr. Üye. Banu ÖZBUCAK ALBAR

Konaklama İşletmelerinde Sürdürülebilirlik Performansının Ölçümü
Alp YENİDOĞAN
Tuğba GÜRÇAYLILAR-YENİDOĞAN
Nilüfer TETİK

Kur’an’da Parçacık/Kuantum ile İlgili Ayetlere Bir Yaklaşım
Süleyman AKDEMİR

Lise Öğrencilerinde Üstbilişsel Farkındalık Düzeyi ile Problem Çözme Becerileri    Arasındaki İlişkinin Yaş ve Ebeveyn Eğitim Durumu Bağlamında İncelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Temel Alper KARSLI

Mehmet Akif Ersoy’un Kadim Dostu Mehmet İhsan Efendi (1902-1961)
Mustafa FİDAN

Modernitenin Romantik Eleştirisi
Araş. Gör. Zeynep BERKE

Örgüt Kültürü ve Adanmışlığın İş Tatminine Etkisi: Turizm Sektöründe Bir Araştırma
Dr. Öğretim Üyesi Saadet Ela PELENK

Parasal Aktarım Mekanizmasında Kredi Kanalının Uluslararası Görünümü
Dr. Deniz MACİT

Sabiha Zekeriya Sertel’in Üsküdarlı Küçük Melâhat Hikâyesinde Kadın Ve Kadın Sorunsalı
Elif Şebnem DEMİRCİ

Sinema Perde Reklamlarının Seyirci Üzerindeki Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
Dr. Öğr. Üyesi Mesut AYTEKİN
Merve YAZICI

Sosyal Medyanın Eğitimde Kullanılması
Dr. Mahmut EFENDİ
Süreyya AKÇAY
Doç. Dr. Kamil YAĞCI
Doç. Dr. Onur GÖRKEM5

The complex nature of cultural rights: opposing ethical interpretations The case of Kurds and Basques
Dr. Öğretim Üyesi Dilan ÇİFTÇİ

Turistik Bölge Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Batman İlinde Yaşayan Gençler Üzerine Bir Araştırma
Dr. Öğr. Üyesi Reşat ARICA

Türev Ürünlerin Kural Dışı Kullanımında Arz Yönlü Ekonomi Politikaları Etkilerinin Değerlendirilmesi
Dr. Deniz MACİT

Türk Lehçeleri Arasında Yapılacak Makine Çevirisine Kısa Bir Bakış: Başkurt Morfolojisinin İki Seviyeli Tanımı Örneğinde
Dr. Kalmamat KULAMSHAEV

Üniversite Öğrencilerinin Üstbilişsel Farkındalık Düzeyi, Problem Çözme Becerileri ve Sürekli Öfke Düzeyi Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi
Dr.Öğr.Üyesi Temel Alper KARSLI

Wattpad’in Lisede Eğitim Gören Kız Öğrenciler Üzerindeki Etkisi
Dr. Öğr. Üyesi Mesut AYTEKİN
Bilge Berika YAVUZ

Yönetici Tercihi Bakımından Cinsiyet Ve Nedenleri Üzerine Bir Uygulama
Mesut ATASEVER
Semiye ÇÜRÜK

Deliberate Jewish disinformation and misleading misrepresentation in the interpretation of some verses of Surat Yusuf (Tafsir - the Bible) Incidental and Critical Study
Dr. Rafik QASSEM

Farklı Eğitim Programlarındaki Öğrencilerin Bilgisayarlı Muhasebe Dersine İlişkin Algılarına Yönelik Bir Uygulama: Çankırı Örneği
Yusuf GÖR

Muhafazakar Muhasebe Anlayışının Finansal Başarısızlığı Önlemedeki Yeri Üzerine Bir Araştırma
Yusuf GÖR
 
 JENERİK


Ahıska Türklerinde Aile Kültürü
Dr. Öğr. Üyesi Khalida DEVRİSHEVA

Türk Sineması’nda Celladına Aşık Olan Kadınlar
Prof.Dr.Hülya ÖNAL

Çağdaş Türk Resminde Ulusal Kimlik: 1930 – 1950
Doç. Dr. Gültekin AKENGİN
Dr. Ahmet Musa KOÇ

Disembodied Masses, Suffering Spirits: The Unbearable Weightiness Of The “Being” In New Turkish Films
Prof.Dr.Hülya ÖNAL

Sosyal Medyada Marka Yönetimi : “Tesla Motors Örneği”
Dr.Öğr. Üyesi Ümit SARI
Petek SANCAKLI

Göçle Mücadele Stratejisi Kapsamında AB Sınır Güvenliği Ajansı 
Frontex ve Avrupa Sınır Gözetim Sistemi Eurosur’un Analizi
Doç. Dr. Meltem BOSTANCI

Gümüşhane İlinde Organik Arıcılığın Gelişme Potansiyeli
Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş MERDAN

Tasarımdan Alınan Estetik Haz Ölçeği’nin Türkçe Formunun Yapı Geçerliği ve Güvenirliği
Dr. Kamil AHAT
Dr. Öğr. Üyesi Selda Güzel ÖZTÜRK

Türkiye Ekonomisinin Makroekonomik Değişkenleri Üzerine
Yapısal Kırılmalı ve Mevsimsel Birim Kök Analizi
Dr. Öğr. Üyesi H. Gonca DİLER

Ülkemizde Kamu Kuruluşlarında Kullanılan Yazılımların Yerli Yazılım İle Tek Çatı Altında Toplanması
Doç. Dr. Alper AYTEKİN
Arş. Gör. Fatma TÜMİNÇİN

Ürüne Bağlanma ve Ürüne Bağlanmanın Belirleyicileri Ölçeğinin Türkçe Formunun Yapı Geçerliği ve Güvenirliği
Dr. Kamil AHAT
Dr. Öğr. Üyesi Selda Güzel ÖZTÜRK

Havayolu İşletmelerinin Pazar Paylarının  Arttırılmasına Yönelik  Stratejilerin Geliştirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Vahap ÖNEN
 
 
 

 
 
JENERİK


Ayakkabı Sektöründe Vitrin ve Mağaza İçi Tasarımları Üzerine Tüketici Görüşleri
Selda Güzel ÖZTÜRK
Hicret Zeynep SOFUOĞLU
Kamil AHAT

Bir Etnograf Olarak Turgut Zaim
Dr. Ahmet Musa KOÇ

Dijital Çağda Marshall McLuhan’ı Yeniden Düşünmek: Bir Uzantı ve Ampütasyon olarak Yeni Medya Teknolojileri
Dr. Öğretim Üyesi Gül Esra ATALAY

Optimal Sistem Tasarımında Müphem Kümelerin Kullanımı ve Bir Uygulama
Dr. Öğr. Üyesi Nurullah UMARUSMAN

Ortaöğretim Fizik Dersi Öğretim Programındaki Kazanımların Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi
Dr. Canel EKE

İç Kontrol Kapsamındaki Risk Değerlendirmesinde Bulanık Çıkarım Sistemlerinin Kullanımı: Örnek Bir Çalışma
Dr. Öğr. Üyesi Nurullah UMARUSMAN
Dr.Öğr. Üyesi Hakan SELDÜZ

İşten Ayrılma Eğiliminde Ücrette Algılanan Eşitlik Ve Demografik Farklılığın İncelenmesi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
Öğr. Gör. Filiz ARSLAN

Refik Halit Karay’ın Coğrafya Betimlemelerinde Anlatım Teknikleri
Kubilay ÜNSAL

Cumhuriyet Dönemi İdeolojisinin Türk Resim Sanatına Etkileri
Doç. Dr. Gültekin AKENGİN
Dr. Ahmet Musa KOÇ

Presenteism İle Algılanan Sosyal Destek, Tükenmişlik Arasındaki İlişki: Adana İlinde Bir Alan Araştırması
Prof. Dr. İsmail BAKAN
Dr. İnci Fatma DOĞAN
Makbule OĞUZ
Mehtap KOÇDEMİR

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programındaki Kazanımların Webb’in Bilgi Derinliği Seviyelerine Göre Analizi
Dr. Canel EKE
Fizik Tedavi Ve Rehabilitetasyon Hastaları Üzerinde Sanatla Terapi Çalışmalarının Olumlu Etkisi Üzerine Deneysel Bir Çalışma
Dr.Öğr.Üyesi.   Pınar YAZKAÇ
Dr.  Yasemin ÖZKAN

Hayat Boyu Öğrenme Programlarına Katılan Yetişkinlerin Kurslara İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Yıldız ÖZTAN ULUSOY
Şakir AKPINAR

İçerik Pazarlamasına Yönelik Bir Literatür Taraması
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SARITAŞ

İstanbul’un Baraka Hali: Yolatı Barakalar Sokak
Doç. Dr. Elif YILMAZ

İşten Ayrılma Eğiliminde Ücrette Algılanan Eşitlik Ve Demografik Farklılığın İncelenmesi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
Öğr. Gör. Filiz ARSLAN

İzlenim Yönetimi Davranışının İşe Tutkunluğa Etkisinde Sosyal Görünüş Kaygısının Aracılık Rolü
Dr. Öğr. Üyesi Meral BEKTAŞ
Şerife KARAGÖZ

Koçluk Eğitimleri İle Sürdürülebilir Bireysel Performans ve İstihdamın Sağlanması
Öğr. Gör. Dr. Davut KARAMAN

Mimar Ressamlarımız; Cihat Burak, Nuri Abaç,  Ruzin Gerçin, Erol Akyavaş
Dr.Öğr. Üyesi Hüseyin SÖNMEZ

Okul Öncesi Eğitim Programında Yer Alan Motor Gelişim Kazanımlarının Çizgi Filmlerdeki Sunumu
Aylin ARSLAN
Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Ziya DUMAN

Rusya Federasyonu Ekonomisi, Yabancı Ve Türk Girişimcilere Sunduğu Fırsatlar
Dr. Öğr. Üyesi Remzi BULUT

Toplumsal Cinsiyet Yönüyle Kadin Kentlilerin Haklari Ve Kentsel Hizmetler
Dr. Öğr. Üyesi H. Burçin Henden ŞOLT
 
JENERİK


Avrupa Birliği Kurumsal Yapısında Yerel Ve Bölgesel Yönetimleri Temsil Eden Bir Organ: Bölgeler Komitesi
Prof. Dr. Ramazan ŞENGÜL

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Karlılık İle İlişkisi Üzerine Bir Çalışma: Bist 100 Örneği
Yusuf GÖR
Bilgehan TEKİN

Algılanan Güçlendirmenin Çalışanların Performans Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerine Etkisi
Dr. Öğr. Üyesi Meral BEKTAŞ
YLÖ Şerife KARAGÖZ

Yeşil Satın Alma Davranışının Algılanan Tüketici Etkinliğine Etkisinde Çevresel Kaygının Aracılık Rolü
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SARITAŞ

Knowledge Workers’ Job Performance: The roles of Emotional Intelligence and Affective Commitment
Dr. Ceren AYDOĞMUŞ

Nesnelerin İnterneti Ve Giyilebilir Teknolojiler
Öğr. Gör. Dr. Fatma SÖNMEZ ÇAKIR
Doç. Dr. Alper AYTEKİN
Arş. Gör. Fatma TÜMİNÇİN

2016 Ve 2017 Yılındaki Düzenlemelere Göre 5746 Sayılı Kanun Kapsamındaki SGK Primi İşveren Payı Desteğinin Tms 20 Uyarınca Muhasebeleştirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Hakan SELDÜZ
Dr. Öğr. Üyesi M.Yılmaz İÇERLİ

Durumsal Benlik Saygısının Reklam İzleme ile Kompulsif Satın Alma İlişkisindeki Düzenleyici Etkisi
Dr. Tülay KORKMAZ DEVRANİ

Hisse Senedine Yatırım Yaparken Finansal Analiz İle Teknik Analiz Yöntemlerinin Birlikte Kullanılmasının Önemi Ve Bist’de Bir Uygulama
Dr. Öğr. Üyesi  S.Öznur SAKINÇ

Kamu Yönetiminde Şeffaflık Dönüşümü
Prof. Dr. Ramazan ŞENGÜL

Ortaöğretim Kurumlarında Disiplin Kurulu İşlemlerinin Yürütülmesi İçin Yazılım Modeli Geliştirilmesi
Tamer ELMALI
Dr. Çağla EDİZ

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Üzerinden Sembolik Şiddet: Türk Atasözleri Ve Deyimlerinde Annelik-Babalık Cinsiyet Rollerinin Kültür Kodlarına Dayalı Bir İnceleme
Selin BAYRAKDAR

Кыргыз элинин улуу мурасы  манас эпосундагы жети осуят менен жаш муундарды келечеке тарбиялоо
Карабекова Чынаркан Кайсарбаевна
  
 
 
 
 
Prof. Dr. Abdullah DEMİR