Guidelines for Authors

Guidelines for Authors

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jel Codes

 

Journal of Social Research and Behavioral Sciences (JSRBS) is published in two months periods. Submissions are accepted on a rolling basis; accepted manuscripts will be published at the most convenient period.

Any paper submitted to the Journal of Social Research and Behavioral Sciences (JSRBS) should not be under consideration for publication at another journal.

1. Papers can be in English, Turkish and other languages.

2. Submission of an article implies that the work described has not been published previously (except in the form of an abstract).


3. The first page of the manuscript should contain:

  • the title. 
  • the name(s), position(s), institutional affiliation(s) and e-mail address(es) of (all) the author(s). 
  • the address, telephone and the e-mail address of the corresponding author.
  • an abstract of 50-200 words.
  • JEL categories. 
  • 5 keywords. 


4. Manuscripts should be 1.5 spaced, Please use Times New Roman font in 12 pt. type and maintain a 3 cm side, top, and bottom margin.


5. Equations and symbols should be typed as well.


6. Figures and tables should be numbered consecutively. Width of the table or figure must not exceed 12 cm.


7. Subtitles should be numbered consecutively (1., 1.1., 1.2., 2., 2.1., 2.2., etc.)


8. References should be listed at the end of the main text in alphabetical order. They should be cross-referenced in the text by using the author's name and publication date in the style of Civan (2015), or (Kumar, 2008: 12-15).


9. Manuscripts should be prepared using APA style. For detailed information, refer to the Publication Manual of the American Psychological Association (6th ed.), http://apastyle.org


10. Use of DOI of references is highly encouraged.

Review Process

1. Moderation: Each paper is reviewed by the editors and, if it is judged suitable for the journal, it is then sent to two independent referees for double blind peer review. All submitted manuscripts are read by the editorial staff. Only those papers that seem most likely to meet our editorial criteria are sent for formal review to save time for authors and peer-reviewers. Those papers judged by the editors to be of insufficient general interest, lack of originality, not well presented or inappropriate are rejected promptly without external review.
2. Double-blind review: After moderation, manuscripts are subject to double-blind peer review by the members of the Editorial Board and two anonymous external reviewers.
The manuscript is accepted or rejected depending on the reviewer’s conclusion and the Editorial decision. All manuscripts are verified for their originality using the originality detection software.
The reviewing results can be formulated as Paper is Accepted/Minor revision/Major revision or Rejected.
The Editorial Team does not enter into correspondence with the authors of rejected papers.The papers which were once rejected are not to be reconsidered.
The common reasons for rejection are lack of scientific novelty, insufficient originality or non-conformity to the scientific area covered by the Journal. The authors receive the notification of the Editor’s decision and requests for revision by e-mail.
3. Acceptance: Articles that receive positive reviews are included in the list for publication.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jel KodlarıSOSYAL ARAŞTIRMALAR VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ DERGİSİ YAZIM KURALLARI

 

1. Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, “Hakemli Dergi” statüsünde, yılda en az 2 sayı olarak yayımlanır.

2. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

3. Makaleler; “Microsoft Word” programında hazırlanmış olmalıdır. Ana metin Times New Roman-12 punto- normal stil; dipnotlar Times New Roman-10 punto normal stil olarak hazırlanmıp elektronik posta ile editöre gönderilmelidir.

4. Derginin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla birlikte, dergide İngilizce dillerde makaleler yer verilmektedir.

5. Dergiye gönderilen makalelerin başına, en az 100 en çok 200 kelimeden oluşan özetler ve özetlerin yazıldığı dillerde başlık ve anahtar kelimeler eklenmelidir. Türkçe yazılan makaleler için Türkçe özete ek olarak, İngilizce özet eklenmesi, İngilizce yazılan makaleler için ise, Türkçe özetlerin eklenmesi gerekmektedir. Özetler ve anahtar kelimeler Times New Roman, 10 punto olmalıdır.

6. Makalelerde yazar adları, yazarın çalıştığı kurum bilgileri ve elektronik posta adresleri açık ve doğru bir şekilde belirtilmelidir.

7. Yazarların gönderdiği makaleler Editör Kurulu tarafından yapılan ön incelemeden sonra, bilimsellik ölçütleri ve dergi yazım kuralları yönünden uygun bulunduğu takdirde yazar adları metinden çıkarılarak hakemlere gönderilir. Hakem raporunda düzeltme istenmesi durumunda yazar, sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapabilir. Hakem raporunun olumsuz olması durumunda, üçüncü bir hakeme incelemesi için gönderilir. Yayımlanmayan yazılar, yazarına geri gönderilmez. Yazara durum hakkında bilgi verilir.

8. Makaleler yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, tüm yayım hakları Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi'ne ait olur. Yazarlar telif haklarını Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi'ne devretmiş sayılır, yazara ayrıca telif ücreti ödenmez.

9. Başlığın ilk harfleri büyük yazılmalı, Times New Roman, 12 punto olmalıdır. Yazar adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılmalıdır.

10. Metin içinde göndermeler ad, basım yılı ve sayfa numarası olarak parantez içinde belirtilmelidir. Tek yazarlı çalışmalar (Şahin, 2011: 325); iki yazarlı çalışmalar (Yavuz, Ceylan, 2003: 112); üç ve daha çok yazarlı çalışmalar (Sander vd., 2012: 125); İngilizce çalışmalar (Carson, et al., 2010: 147) şeklinde gösterilmelidir.

11. Kenar boşlukları; üst kenar: 3 cm; sağ, sol, alt kenar: 2,5 cm olmalıdır.

12. Metin satır aralığı: 1,5; metin paragraf aralığı: önce: 0 nk, sonra 6 nk olmalıdır. Paragraf girintisi olmayacaktır.

13. Makalenin sonunda, makalede yararlanılan çalışmaların listelendiği kaynakça yer almalıdır. Yararlanılan kaynaklar metin sonunda kaynaklar bölümünde Times New Roman, 12 punto ve yazar soyadı sıralamasına göre alfabetik olarak ve küçük yazılmalıdır.

14. Kaynakların yazımı aşağıdaki örneklere uygun olmalıdır:

Kitap: Yazarın soyadı, adının baş harfi, tarih, kitabın adı, yayınevi, yayın yeri ve toplam sayfa sayısı.

COHEN, J., 1977. Statistical Power Analysis For The Behavioral Sciences, 2.Ed., Academic Press, New York, 255s.

Makale: Yazarın soyadı, adının baş harfi, tarih, “makale başlığı”, derginin adı, derginin cilt ve sayısı (sayı parantez içinde verilmelidir) ile başlangıç ve bitiş sayfaları.

ERDEM, Ş., 1997. "Mali Piyasalarda Sistem Riski, Politika ve Önlemler", Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 15 (2), ss. 61-70.

Gazete Makalesi:

SMITH, A., 1982. "Study Finds Free Care Used More", APA Monitor,15  Nisan, s. 14.


Gazete Haberi: Gazete ismi, Yıl. “Haber Başlığı”, 15 Nisan, s. 5.

Kurultay ya da Sempozyum Bildiri Kitapları: Yazar soyadı, Adının baş harfi, Yayın tarihi, "Bildiri/makale başlığı", Yayına hazırlayanın adı, Kurultay ya da sempozyum (kitabı) başlığı, Sayfa no, Yayınlandığı yer: Yayınlayan kurum, ss....

Tezler: Yazar Soyadı, Adının ilk harfi., Yayın tarihi, "Tezin başlığı"; Tezin türü (Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik), Sunulduğu Üniversite ve Enstitü, Yer adı.

GÖMLEKSİZ, M., 1993. "Kubaşık Öğrenme Yöntemi İle Geleneksel Demokratik Tutumlar ve Erişiye Etkisi", Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Internet Kaynakları: Yazar Soyadı, Adının ilk harfi., orijinal kaynağın tarihi. "Makale Adı", Makalenin orijinal kaynağı, sayfa sayıları, Bulunduğu URL adresi  (ziyaret tarihi). 

HIRO, D., 1998. “Politics Lebanon: Lebanese Voting Again”, IPS World News, 17-25, http://www.oneworld.org/ips2 (10.02.2000). 

Bir yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla yayını: Tarihlerin yanına a ve b gibi harfler konularak gösterilmelidir.

GÖKÇEN, S., 1982a. Haymana Bölgesinin Jeolojisi, HÜ Doçentlik Tezi, Ankara, 192s (yayınlanmamış).

________, 1982b. "Haymana Güneyinin Sedimantolojisi", Yer Bilimleri, 5(3), ss. 100-118.