Last IssueRecent Issue


Jenerik


Eğitim Kurumu Binalarında Akıllı Aydınlatma Kontrol Sistemleriyle Gün Işığını Yönlendiren Sistemlerin İncelenmesi
Erkan Erdem

Sağlık İletişimi ve Hastanelerde İletişim Sorunları
Feyza KARABOĞA
İrfan KARDEŞ

Ahtar Gazetesi’nin Doğuş Serüveni ve İran Matbuatındaki Yeri ve Öneminin İncelenmesi
Eyyup Othan

Hafıza Mekânı Olarak Mahalle: Rafadan Tayfa Örneği
Dr. Betül KARAKOYUNLU

Covid-19 Salgını Sürecinde İntörn Hemşirelerde Genel Özyeterlilik ve Mesleki Hazıroluşluk Durumu
Dr. Öğr. Üyesi Filiz ÖZKAN

Türk Sinemasinda Toplumsal Gerçekçi Filmlerde İstanbul Temsili: Acı Hayat ve Banker Bilo Filmleri Örneği
Dr. Öğr. Üyesi Müge KARABAĞ

Eğitim Kurumlarında Öğrencilerin Öğrenim Stratejilerinin Geliştirilmesine İlişkin Çalışmaların İncelenmesi
Ufuk Aydın

Yeni (Sanal) Yaşam Alanı Metaverse’de Etkinlik Yönetimi
Lütfiye YAŞAR
Feyza KARABOĞA
İrfan KARDEŞ

Sağlık Kurumlarında Kriz Yönetimi (Şanlıurfa Örneği)
Zine CİN
Doç. Dr. Hasan UZUN

Kurumsal Yönetim Uygulamaları ile Bağımsız Denetçi Seçimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Borsa İstanbul’da Bir Araştırma
Doç. Dr. Koray TUAN
Leyla ASLAN

The Elements of Optimal Public Policy
Anisa Safiah MAZNORBALIA
Muhammad Aiman AWALLUDDIN

Değer ve Büyüme Portföyleri: Risk, Likidite ve Karlılığın Etkisi
Dr. Metin BORAK

Mültecilere Yönelik Arzulanan Sosyal Mesafe Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması: Yetişkin Yerel Halk Örneklemi
Zübeyir ALKIŞ
Doç. Dr. Sultan OKUMUŞOĞLU

Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Solo Taksonomisine Göre İncelenmesi
Senem KALAÇ
Pınar Çalışkan

Landscapes in The Graphic Novels of  Chris Ware, Gabrielle Bell and Adrian Tomine: Attributes Shared with Woodblock Prints of Kawase Hasui
Res. Asst. Dr. Baris HASIRCI

Dijital Kütüphanelerin E-Öğrenmedeki Rolü ve Önemi
Dr. Öğr. Üyesi Buket CANDAN

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) İle Firma Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Dr. Metin BORAK

13-18 Yaş Grubu Çocukların Voleybol Sporuna Başlama Nedenleri ve Voleybola Karşı Tutumlarının İncelenmesi
İrem EKİNCİ
Prof.Dr.Serap ÇOLAK

Özel ve Kamuya Ait Spor Tesislerini Kullanan Bireylerin Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi (Kocaeli Örneği)
Prof. Dr. Serap ÇOLAK
Safa YILMAZ
Halil ÇAKIL

12- 14 Yaş Arasındaki Ergenlerde İnternet Bağımlılığı ile Sürekli Öfke- Öfke Tarzı İfade ve Psikolojik Dayanıklılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
İnci BAKAN KIRAÇ
Prof. Dr. Aida SAHMUROVA (ŞAHMUR)

Müşteri Deneyimini İyileştirmede Yapay Zeka Uygulamaları: Çevrimiçi Perakende Firması Örneği
Arş. Gör. Ediz TUTSAL
Doç. Dr. Keti VENTURA

Okullarda Yaşanan Olası İş Kazalarının Maliyetleri ve Sonuçları
Ayşe Aydemir

Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerilerini Geliştirmelerine Etki Eden Sosyal ve Psikolojik Faktörler
Erçağ Önen

Ülkemizdeki Eğitim Kurumlarında Eğitim Yöneticisi Seçme ve Atama Kriterlerinin İncelenmesi
Fuat Akay
Tamer Turan
Mahmut Benzer

Gelirlerinin Büyük Bölümünü Tabii Enerji Kaynaklarından Elde Eden Devletlerin Bağımlılığının Boyutları, Yapısal Sorunları ve Başvurdukları Ekonomik Çeşitlilikler
Hayrettin Akıllı
Murat Çakır

Eğitim Yönetiminde Bir Konsept Olarak Bütünleşik Kurumsal Kimlik Oluşturma Süreci
İrfan Kılıçtaş

Öğretmen Stresinin Kuramsal Çerçevesi ve Konuyla İlgili Yapılan Araştırmalar
Müslüm Aydın

Yönetim Anlayışının Kuramsal Çerçevesi Paralelinde Kuran’da Yönetim ve Yöneticilik
Şener Şahin

Eğitim Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin İncelenmesi
Serhan Baykal
Faruk Sarı
Güllü Arslan

Modern Okul Yönetiminde Davranışçı Yönetim Kuramlarının İncelenmesi
Abdulkadir Korkmaz

Eğitim Kurumlarından Tekstil Meslek Liselerinde Yaşanan Meslek Hastalıklarının İncelenmesi
Ahmet Salih Denizci

Eğitim Yönetiminde Kurumsal Programlama ve Planlamanın Eğitimciler Açısından İncelenmesi
Burç Dermanlı

Nesnelerin İnterneti (IoT-Internet of Things) Tabanlı Dijitalleşme Uygulamaları ile Müşteri Yönlü Deneyimsel Değer Yaklaşımları: Hazır Giyim Perakende Sektörü Üzerine Bir Araştırma
Bektaş Alican KAYA
Doç. Dr. Keti VENTURA

Özel Eğitim İşletmelerinde Stratejik Yönetim Uygulamasına Yönelik Ulusal Literatür Araştırması
Çiğdem Üçüncü

Türkiye Yönetim Sistemi Çerçevesinde Merkezî Yönetim İlkelerinin İncelenmesi
Deniz Karataş

Sürdürülebilir Yapıların İnşasının ve İhyasının Önemi
Erhan Coşkun

Ülkemizdeki Atık Yönetimi Sistemine Genel Bakış
Serdar Karataş

Avrupa Birliği İle Birleşik Krallık Arasındaki Ticaret Hacmi
Hüseyin Dayıoğlu

Batılı Kadın Seyyahların Anlatımlarında Haremde Doğum Kutlamaları
Öğr. Gör. Dr. Seda AĞIRBAŞ

Otizmli Çocukların Annelerinin Psikolojik Dayanıklılık Düzeyinin Çocukların Duygu Düzenleme Becerileri Üzerine Etkisi
Öğr. Gör. Gözde ÖNAL
Öğr. Gör. Gülşah ZENGİN
Arş. Gör. Saniye Selin DÖĞER

Ergenlerin Covid-19 Korkusunun Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi
Arş. Gör. Saniye Selin DÖĞER
Öğr. Gör. Gülşah ZENGİN
Öğr. Gör. Gözde ÖNAL

Kanserli Çocukların Annelerinin Başa Çıkma Davranışlarının İncelenmesi
Öğr. Gör. Gözde ÖNAL
Arş. Gör. Saniye Selin DÖĞER
Öğr. Gör. Gülşah ZENGİN

CEFTA's Role in Harmonizing the Market and Competition with Local Products / Case: Taxation Against Serbia and Bosnia and Herzegovina
Abedin Selimaj, Ph.D Candidate
Alma Paçarizi-Osmani, Ph.D Candidate

Okul Temelli Zorbalık Önleme Programlarının İncelenmesi
Şehri DOĞAN

Strateji, Program ve Politika Bağlamında Üniversitelerin Kültürlerarası Entegrasyon Çabalarının İncelenmesi
Zeliha Dündar

Finansman Sağlamaya Yönelik Finansal Kiralamaların İşleyişinin İncelenmesi
Süleyman Karaman
İbrahim Akverdi

Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Çalışmalarının İncelenmesi
Gökmen Aydın

Dünyada Katılım Bankacılık Sistemi İle İlgili Örnekler
Ersin Çabucak

Psikolojik Yıldırmanın Sebeplerinin İncelenmesi
Garip Güler ZORGÜL
Havva Seçil YİĞİT

Eğitim Kurumlarında Kalite Anlayışının Tarihsel Gelişim Süreci
Zeki Borcekli

Kürt Edebiyatında Mevlit
Murat Işık

Bir Yenilikçilik Konsepti Olarak İnovasyonun Kuramsal Çerçevesinin İncelenmesi
Gökhan Şimşek
Rasim Giray

Eğitim Yönetiminde İşe Yabancılaşmanın Eğitim Kurumları Çalışanları Yönünden İncelenmesi
Duran Altay
Bülent Yılmaz
Elif Üreten

Mobil Flört Uygulamaları Bağlamında Yakın İlişkiler
Burcu YAYLA
Dr. Öğr. Üyesi Hakan İŞÖZEN

Eğitim Yöneticilerinin Eğitimde Süreklilik Sürecine Önderlik Etme Rollerinin İncelenmesi
Taner Başaran
İsmail Başaran Kurt
Ersan Er

Oyun Temelli Öğrenme Süreçlerinin Akademik Başarı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Hüseyin Uslu

Klasik Eğitim Yönetimi Anlayışı İle Modern Eğitim Yönetim Anlayışının Karşılaştırılması
Nevzat Yıldız

Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Yöneticilerinin Algı Yönetimini Kullanım Düzeyleri
Ersin KUŞCİ
Prof. Dr. Sabri ÇELİK

Eğitim Kurumlarında Görülen Psikolojik Baskı ile İlgili Yurtiçinde Yapılan Hukuki Düzenlemeler
Ali Erdem Arpaçay

Çokuluslu Eğitim İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetiminin İncelenmesi
Muhammet Aka

Eğitim Yönetiminde Sosyal İzolasyonun İncelenmesi
Ümit Tuncar

Uluslararası Eğitim Şirketlerinde Ödeme Yönetimi Uygulamalarının İncelenmesi
Temel Kahveci
Aynur Hamzaçebi
Zeynep Şeniz Şengel